Zapytanie ofertowe – Remont pomieszczeń w remizie OSP Wielmoża – wymiana instalacji elektrycznej. 2019-11-22

 

Sułoszowa, dnia 22.11.2019 r.

GK.271.WR.21.2019

Zapytanie ofertowe

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont pomieszczeń w remizie OSP Wielmoża – wymiana instalacji elektrycznej

     I.            Zamawiający:              Gmina Sułoszowa

•      32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

•      telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

•      Adres strony internetowej:     www.suloszowa.pl

•      korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ;

•      NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

•      Godziny urzędowania:           poniedziałek 915– 1715

wtorek – piątek 730 – 1530

     II.            Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujące prace:

 • Wymiana WLZ,
 • Zasilanie klimatyzatorów,
 • Zasilanie chłodni + kuchnia,
 • Wykonanie połączeń wyrównawczych  na kuchni,
 • Instalacja oświetlenia kuchni,
 • Wykonanie zasilania do zestawu gniazd remontowych na zewnątrz budynku,
 • Zasilanie syreny,
 • Oświetlenie awaryjne,
 • Wymiana osprzętu instalacyjnego – piętro,
 • Poprawa instalacji elektryczne- parter i garaż,
 • Naprawa ścian, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie,
 • Wykonanie pomiarów powykonawczych.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w „przedmiarze robót” stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia. Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór  materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45216120-1 – Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

       III.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b)       Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Remont pomieszczeń w remizie OSP Wielmoża – wymiana instalacji elektrycznej,

c)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

d)      Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

e)      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

    IV.    Wymagany termin realizacji umowy: 20.12.2019 r.

  V.            Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

60 %

Okres gwarancji  (G)

40 %

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+G

W przypadkuuzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a)Liczba punktów uzyskanych w „kryterium cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

             C min

C= ————————– x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

             Cbad

gdzie:  C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

bad – cena całkowita oferty badanej

C1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

G bad

= ————————–  x 40 pkt

G max

 

gdzie: G bad– Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

                       (min.   36  miesięcy,      max   60 m-cy)

 

max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Uwaga:

Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

W przypadku,  gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże dodatkowego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy na wykonane roboty. Najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.                                                     W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy, Zamawiający przyjmie 60 miesięcy jako Gmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Przedłużenie  terminu gwarancji na wykonane roboty”.

     VI.   Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),

b)      Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

c)      Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
w formie spółki cywilnej.

d)      Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 2).

e)      kosztorys ofertowy.

      VII.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

      VIII.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 29.11.2019 r. do godziny 1300 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

     IX.   Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 29.11.2019 r. o godzinie 1310
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

  X.            Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Maciej Okrajni, tel. 123896028 w. 16.

fax 123896028 w. 29 e-mail

        XI.   Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

       XII.  Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,
 2. oświadczenie,
 3. projekt umowy,
 4. przedmiar.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ