Zapytanie ofertowe – Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby szkoleniowo-operacyjne w remizie OSP Sułoszowa II

Sułoszowa, dnia 19.08.2022 r.

RO.5543.8.2022

Zapytanie ofertowe – 271.9.B.CH.2022

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby szkoleniowo-operacyjne w remizie OSP Sułoszowa II

wtorek – piątek 730 – 1530

Telefon do kontaktu w sprawach związanych z przedmiarem – Prezes Sułoszowa II– 507 781 801

 • Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujące prace:

 • Roboty rozbiórkowe,
 • Roboty budowlane,
 • Roboty sanitarne,
 • Roboty elektryczne,
 • Wykonanie korytek odwadniających zapobiegających zalewania piwnic

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w „przedmiarze robót” stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia. Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór  materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421146-9- Instalowanie sufitów podwieszanych

 

 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby szkoleniowo-operacyjne w remizie OSP Sułoszowa II.
 • Ceny w niej podane należy napisać cyfrowo i słownie,
 • Należy pisać w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Wymagany termin realizacji umowy: 11.2022 r.
 • Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

60 %

Okres gwarancji (G)

40 %

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+G

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a)Liczba punktów uzyskanych w „kryterium cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

            C min

C= ————————– x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

 Cbad

gdzie:  C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad – cena całkowita oferty badanej

C1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

G bad

G = ————————–  x 40 pkt

G max

 

gdzie: G bad– Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

 (min. 36 miesięcy, max 60 m-cy)

 

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Uwaga:

Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże dodatkowego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy na wykonane roboty. Najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy, Zamawiający przyjmie 60 miesięcy jako Gmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Przedłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty”.

 

 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 • Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),
 • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
 • Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.
 • Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 2).
 • kosztorys ofertowy.
 • Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 01.09.2022 r. do godziny 1300 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres:

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 • Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 01.09.2022 r. o godzinie 1310
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

 • Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Bernadetta Chmiest, tel. 123896028 w. 16.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 • Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami
 • Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zaproszonych do ewentualnych negocjacji. 
 • W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
 • których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
 • których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
 • Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
 • Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.
 • Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
 • Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 • Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załączniki:

 • druk propozycji cenowej,
 • oświadczenie,
 • projekt umowy,
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ