Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Sułoszowa (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułoszowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej) – 20

Wielmoża, dn. 13.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 / 2019

Przedmiot zamówienia: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Sułoszowa (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułoszowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej).

 1. Wprowadzenie

 1. Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) ustawy nie stosuje się zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro.

 2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) i wynosi poniżej 30 000 euro.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, 32-045 Sułoszowa ul. Szkolna 55.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie gorącego posiłku w formie drugiego dania (pięć razy w tygodniu) dla uczniów uczęszczających do:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej,

 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej,

 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży,

 4. Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie posiłków w formie pełnego dziennego wyżywienia dla Przedszkola w Wielmoży.

Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

CPV 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

ad 1. a)

 • Posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej – 24 posiłki dziennie.

ad 1. b)

 • Posiłki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej – 2 posiłków dziennie.

ad 1. c)

 • Posiłki dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży – 3 posiłków dziennie.

 

ad. 1 d)

 • Posiłki dla uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej –
  5 posiłków dziennie.

Ad.2.

Posiłki dla dzieci z Przedszkola w Wielmoży:

– 24 śniadania

– 28 obiadów pełnych (zupa +drugie danie+ kompot)

– 15 podwieczorków

3. Przedmiotem zamówienia będzie dostarczenie posiłków w formie pełnego dziennego wyżywienia dla grupy przedszkolnej w Wielmoży w ramach projektu unijnego pt. „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Sułoszowa”. Szczegółowe informacje będą zawarte w odrębnym zapytaniu ofertowym.

 

Razem ilość uczniów objętych dożywianiem – posiłki dziennie – 101.

Liczbę dzieci oszacowano na podstawie liczby dzieci dożywianych w IV kw. roku 2019.

Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć planowaną ilość posiłków przekazując Wykonawcy informację z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W ofercie należy określić cenę jednego posiłku uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zaoferowana cena nie może ulec zmianie przy zakupie realizowanym do 31 grudnia 2020r. z wyjątkiem zmiany ustawowej skali podatku VAT.

 2. Usługa gastronomiczna odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. z uwzględnieniem przerw w nauce.

 3. Posiłki jednodaniowe obejmują pięć razy w tygodniu drugie danie.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wydawanych posiłków pod względem upowszechniania zasad zdrowego żywienia.

 5. Posiłki muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej
  i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.

6.Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, a posiłki wydawane będą w naczyniach Wykonawcy dotyczy to SP nr 1 w Sułoszowej, SP nr 2 w Sułoszowej i Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej. Natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży posiłki wydaje we własnych naczyniach.

 1. Posiłek musi być dostarczony do każdej placówki o godzinie określonej przez dyrektorów szkół.

 2. Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady żywnościowe oraz opakowania najpóźniej do dnia następnego.

 

 1. Wymagania stawiane wykonawcom

 

 1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
  a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone dołączonym do oferty zał. Nr 2.

 2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

 1. Opis formalnych warunków udziału w postępowaniu oraz opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Firma cateringowa powinna posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności cateringowej z rozszerzeniem o wprowadzenie produktu do obrotu (tzw. OC za produkt).

 1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania.

 2. Zezwolenie Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej (kopia decyzji
  z numerem zezwolenia poświadczona przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

 5. Przykładowy tygodniowy jadłospis.

 6. Dokumenty poświadczające posiadanie należytego doświadczenia w realizacji usług cateringowych.

 1. Miejsce i sposób składnia ofert

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty dołączyć należy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1, oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2, przykładowy jadłospis oraz dokumenty poświadczające doświadczenie w realizowaniu usług cateringowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 3. Ofertę należy złożyć na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, ul. Szkolna 55,
32-045 Sułoszowa

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży do dnia 23.12.2019r. do godz. 1400 (liczy się data wpływu do ZSz-P). Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 14:30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielmoży, Wielmoża, ul. Szkolna 55.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

– cena oferty – 60%

– doświadczenie w zakresie usług cateringowych dla przedszkoli (poświadczone odpowiednimi dokumentami) – 20%

– przykładowy jadłospis – 20%

 

VIII. Udzielenie zamówienia

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na dożywianie uczniów w szkołach z najniższą ceną.

 2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi
  w rozliczeniu miesięcznym w terminie płatności uzgodnionym z Wykonawcą dla każdej ze szkół osobno.

 

IX. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielmoży z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielmoży, Wielmoża, ul. Szkolna 55, 32-045 Wielmoża, e-mail:

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielmoży następuje za pomocą adresu e-mail:

 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy;

 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.);

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarciu umowy;

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 7. przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 8. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 9. dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich.

 10. dane zbierane przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielmoży nie będą poddawane profilowaniu.

2. Zamawiający informuje, że:

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ