Zapytanie ofertowe na wykonanie ustalenia granic oraz podziału w celu poszerzenia działki drogowej

GK.271.12.2021_AC

Sułoszowa, 15.09.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail: 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

  1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie ustalenia granic oraz podziału w celu poszerzenia działki drogowej.

 

–    Ustaleniu podlegają działki drogowe nr 269/2, 747 i 298/1 – ul. Kaliski, obręb Wola Kalinowska, które są własnością Gminy Sułoszowa.

–      Podziałowi podlegają działki sąsiednie przylegające do ul. Kaliski ( zaznaczone kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1, własność osób fizycznych), które nie mogą zostać ponownie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego.

      Ustalenia granic oraz podziału należy dokonać na odcinku około 750 metrów długości na ul. Kaliski, działki nr 269/2, 747, 298/1- według załącznika nr 1. Łączna liczba działek podlegająca opracowaniu około 29 sztuk (z wyjątkiem działek nr 331/3 i 331/4, których granice zostały już ustalone).

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 12 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100% :

1. cena jednostkowa za ustalenie granic 1 działki oraz

2.cena jednostkowa za podział 1 działki – w celu wydzielenia niezbędnego gruntu na poszerzenie działki drogowej (nr 269/2, 747, 298/1) z  działek, które nie mogą ponownie podlegać ustaleniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego.

2.Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,
  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • powinna być złożona w języku polskim,
  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert: do 30.09.2021r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Panią Angeliką Chmiest-Ćwik pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 15.09.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ