Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Sułoszowa – 2019-12-03

Sułoszowa, dnia 03.12.2019 r.

GK.271.WR.23.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Sułoszowa

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ;

NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715

wtorek – piątek 730 – 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego fabrycznie samochodu dostawczego (brygadowego) na potrzeby Gminy Sułoszowa wyprodukowanego w 2019 roku, w UE. Samochód z sieci dilerskiej posiadający homologację dopuszczalną do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o następujących minimalnych parametrach:

 • kabina – ilość miejsc min 6,

 • hak holowniczy stały,

 • długość całkowita maksymalnie 550 cm,

 • rozstaw osi: min. 3250 mm,

 • dopuszczalna masa całkowita poniżej 3500 kg,

 • ładowność min 900 kg,

 • wspomaganie układu kierowniczego,

 • wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min 180 cm,

 • silnik Diesel, o pojemności do 2,5 dm3,

 • moc silnika min 110 KM,

 • układ ABS,

 • przednie reflektory przeciwmgielne,

 • poduszka powietrzna dla kierowcy,

 • Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy, linka holownicza,

 • immobiliser,

 • zbiornik paliwa ok. 80 l,

 • Nadwozie samonośne całkowicie stalowe, pełen ocynk, wszystkie drzwi oszklone,

 • opony min R15 komplet kół letnich i zimowych wraz z felgami,

 • Koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z kompletem kluczy i podnośnikiem

 • oświetlenie przedziału ładunkowego,

 • uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej,

 • podłoga o nawierzchni antypoślizgowej,

 • minimalna gwarancja na silnik i podzespoły 24 miesiące,

 • autoalarm antywłamaniowy,

 • radio,

 • komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych; niezbędnych do rejestracji pojazdu,

 • minimalny okres gwarancji: mechanicznej min. 24 m-cy, bez limitu kilometrów, obejmującej wszystkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej-min.48 m-cy oraz obejmujący perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia -min. 60 m-cy,

 • serwis do 50 km od siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć dokumenty określające warunki gwarancji.

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV: 34.10.00.00-8

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV- 34.13.00.00-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Sułoszowa,

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji umowy: 30.12.2019 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),

 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

 3. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 10.12.2019 r. do godziny 1300 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres:

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 10.12.2019 r. o godzinie 1310
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 24.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. oświadczenie,

 3. projekt umowy.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ