Zapytanie o cenę – 2018-08-07

Sułoszowa, dnia 07.08.2018 r.

GMINA SUŁOSZOWA
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel. 12 389-60-28

Zapytanie o cenę

na „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny”.

Gmina Sułoszowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny”.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa
Adres poczty elektronicznej:
tel. 12 389-60-28 fax. 12 389-60-28 wew. 29

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny”. Obszar opracowania – teren o powierzchni ok. 1,51 ha. Skala opracowania 1:10 000 na mapie topograficznej.
Podstawą do opracowania zmiany studium jest uchwała Rady Gminy Sułoszowa
Nr XXXVIII/329/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działek nr 86/6 AM 3-12 i 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny zmieniona uchwałą Rady Gminy Sułoszowa Nr XL/348/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/329/2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działek nr 86/6 AM 3-12 i 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny.

Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności:
-ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).
-rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U Nr 118,
poz. 1233),
-rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań
ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298),
– ustawą z dnia 7 października 2015 o rewitalizacji (tj. Dz.U.2017 r., poz. 1023 z późn. zm),
1-ustawami i przepisami szczególnymi dotyczącymi: ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd.
2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

– sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,

– przygotowanie wykazu odpowiedzi i stanowisk instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium wraz z ich analizą,

– przygotowanie tabelarycznego wykazu wniosków dotyczących studium, propozycji ich rozpatrzenia (wraz z uzasadnieniem) oraz graficzne przedstawienie ich rozmieszczenia,

– przygotowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie dla nich akceptacji Zamawiającego,

– przygotowanie projektów wystąpień o uzgodnienia i opinie wraz z rozdzielnikami oraz kompletem materiałów niezbędnych do przestania właściwym instytucjom i organom,

– przygotowanie tabelarycznego wykazu uzgodnień i opinii dotyczących projektu studium wraz z analizą możliwości ich uwzględnienia (z uzasadnieniem),

– przygotowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu (w tym: przygotowanie projektów ogłoszeń i obwieszczeń),

– przygotowanie wzoru ogłoszeń do prasy,

– przygotowanie protokołu z dyskusji publicznej zorganizowanej w czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu,

– przygotowanie tabelarycznego wykazu uwag dotyczących projektu studium wraz z ich analizą, informacją o sposobie rozstrzygnięcia i informacją graficzną (przestrzennym rozmieszczeniem),

– przedstawienie projektu studium w wersji gotowej do przekazania Radzie Gminy Sułoszowa (w tym: projekt uchwały, uzasadnienie oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem),

– przygotowanie dokumentacji prac planistycznych, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z projektem wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o ocenę zgodności z przepisami prawnymi, zapis części tekstowej oraz rysunku studium według wymogów edytora aktów prawnych,

– sporządzenie projektu uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

– przygotowanie innych opracowań, analiz, prognoz i studiów niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej, a nie opisanych powyżej,

– przygotowanie analizy dotyczącej parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu w obowiązujących dokumentach planistycznych (m.in. ocena aktualnych wskaźników urbanistycznych, porównanie ustaleń w dokumentach planistycznych ze stanem istniejącym – rzeczywistym zagospodarowaniem terenu, zasadność dokonywania ewentualnych zmian) oraz analizy finansowej dotyczącej potencjalnej zmiany przeznaczenia gruntów. Analizy powinny być sporządzone na etapie analizy uwarunkowań.


III. ZAKRES CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym podkładów mapowych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– prowadzenie bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – – udział w dyskusji publicznej podczas wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

– udział w czynnościach niezbędnych do doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa w sytuacji rozstrzygnięcia nadzorczego lub stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę Małopolskiego.

IV. WYKONAWCA SPORZĄDZI I PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU:

– Opracowanie ekofizjograficzne:

 • część tekstowa – przekazana w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .doc) – po 2 egzemplarze,

 • część graficzna – przekazana w wersji tradycyjnej (papierowej) w kolorze oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .jpg, .tiff) – po 2 egzemplarze,

 • dane przestrzenne – przekazane w postaci plików w formacie .shp i/lub .dwg i .dxf dla danych wektorowych, plików w formacie .geotiff dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w ww. formatach lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te powinny być nazwane i logicznie uporządkowane,

 • pliki zawierające projekt opracowania, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane i wyświetlone treści mapy (dane przestrzennego zgromadzone w warstwach tematycznych).

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa:

 • część tekstowa – w wersji tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki wchodzące w skład studium pomniejszone odpowiednio do formatu A4 lub A3 -2 egzemplarze,

 • część graficzna – rysunek studium w skali 1:10000 w wersji tradycyjnej (papierowej), w kolorze, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu -1 egzemplarz,

 • powyższe należy również przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: część tekstowa – ,pdf, .doc, część graficzna – .pdf, .jpg, .tiff) – w 2 egzemplarzach,

 • dane przestrzenne oraz metadane w formie elektronicznej winny być opracowane zgodnie z założeniami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dane przestrzenne składające się na treść rysunku studium (dane wektorowe i rastrowe) winny być przekazane w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w postaci plików w formacie .shp, lu/i .dwg i ,dxf dla danych wektorowych, plików w formacie .geotiff dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w ww. formatach lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te winny być nazwane i logicznie uporządkowane,

 • plików zawierających projekt opracowania studium, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane i wyświetlone treści mapy (dane przestrzenne zgromadzone w warstwach tematycznych).

– Prognozę oddziaływania na środowisko – w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .doc) – po 2 egzemplarze.

W przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne na zasadach analogicznych jak w przypadku opracowania ekofizjograficznego.

– Dokumentację formalno-prawną – w wersji tradycyjnej (papierowej) w jednym egzemplarzu, odpowiednio poukładaną i spiętą.

– Dodatkowe opracowania i analizy sporządzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

 • opracowania tekstowe (m.in. projekty pism, wykazy, protokoły) – w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .doc),

 • opracowania analityczne (m.in. zawierające dane liczbowe, wykresy) – w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .doc, .xls),

 • dane przestrzenne – w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD; format plików: .shp, lub/i .dwg, ,dxf, .geotiff, .cdr lub inne powszechnie stosowane i możliwe do edycji i odczytu).

Powyższe wyliczenie dotyczy ostatecznej wersji dokumentów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przygotowywania i przekazywania materiałów Zamawiającemu (w celu ich prezentacji i uzyskania akceptacji).

V. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

– sporządzenia wszelkich opracowań, analiz, prognoz i studiów niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej i realizacji przedmiotu zamówienia,

– ponowienia czynności bądź ponownego przygotowania materiałów planistycznych w trakcie prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia studium przez Radę Gminy Sułoszowa (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

– uzupełnienia (zmiany) opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku zmiany prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia),

– usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

– przeniesienia wszelkich praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie),

– zapewnienia odpowiedniej liczby osób do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji usługi: w okresie 07 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019 r.

VII. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

– Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał minimum 2 usługi polegające na opracowaniu nowego lub opracowaniem zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z uwzględnieniem wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi/a była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza, aby w/w dokumenty dostarczone były nie później niż przed podpisaniem umowy (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

– Wraz z ofertą wykonawca składa

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 • oświadczenie wykonawcy (wzór oświadczeń w załączeniu do zapytania),

 • pełnomocnictwo

 • uprawnienia.

– Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 22.08.2018 r. do godz. 14:00.
2. Oferta winna być złożona na adres Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Magdaleną Pieszczek pokój 22 tel. 12/389-60-28 wew. 22

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ