ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Badanie wody, ścieków i osadów ściekowych

Sułoszowa, dnia 07.12.2016 r.

GK.271.WR.18.2016

WÓJT GMINY

w Sułoszowej

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Badanie wody, ścieków i osadów ściekowych

      I.            Zamawiający:                        Gmina Sułoszowa

Adres zamawiającego:                   Sułoszowa ul. Krakowska 139

Kod Miejscowość:                         32-045 Sułoszowa

NIP Gminy                                    677-10-37-576

REGON Gminy                             351555520

Telefon:                                         123896028

Faks:                                              123896028 w. 29

Adres strony internetowej:            www.suloszowa.pl

Adres poczty elektronicznej:       

Godziny urzędowania:                  poniedziałek 9:15- 17:15

                                                      wtorek – piątek 7:30 – 15:30

        II.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych metodami akredytowanymi w zakresie zgodnym z wymaganiami:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji

    szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz. 1800)

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 6.02.2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 poz. 257)

Warunkiem koniecznym wykonania zamówienia jest pobór próbek wody i osadów oraz ich badanie przez akredytowane laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. Prawo ochrony środowiska, w ramach posiadanej akredytacji, lub wykonanie poboru próbek lub badań przez własne laboratorium, pod warunkiem posiadania akredytacji w tym

zakresie.

 

Zamawiający przewiduje następujące częstotliwości analiz:

Miejsce poboru

Ilość w ciągu roku

Woda przeznaczona do spożycia

Wola Kalinowska

1

Wielmoża Szkoła

4

Wielmoża Kółko

4

Sułoszowa S-1

4

Sułoszowa S-2

4

Ścieki surowe i oczyszczone (w zakresie: zawiesina ogólna, BZT5, ChZTCr)

Oczyszczalnia Wola Kalinowska

12

Osad ściekowy

Oczyszczalnia Wola Kalinowska

2

Woda powierzchniowa w rzece Prądnik (w zakresie: zawiesina ogólna, BZT5, ChZTCr)

10,0 m powyżej i 80,0 m poniżej wylotu ścieków oczyszczonych 
z oczyszczalni w Woli Kalinowskiej

1

W zależności od potrzeb Zamawiający może zmienić ilość badań.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 

         III.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b)      Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Badanie wody, ścieków i osadów ściekowych.

c)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

d)      Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

e)      Oferta może obejmować całość zamówienia lub dotyczyć pkt 1 oferty lub łącznie 2-1 – 2.4.

         IV.   Wymagany termin realizacji umowy:     01.01.2017 do 31.06.2018 r.

        V.            Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  

  1. CENA – 100%

         VI.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

  • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

  • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze

propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom 

i o najniższej cenie.

          VII.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2016 r. do godziny 12:00

w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie na adres:  w terminie jak wyżej.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną

przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

           VIII.    Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14.12.2016 r. o godzinie 12:10 

w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3.

            IX.    Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail:

          X.            Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ