Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej – 2018-06-08

Sułoszowa, dnia 08.06.2018 r.

nr sprawy GK.271.WR.11.2018WÓJT GMINY-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów  z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2018/2019”

 1. I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2018/2019 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem oraz dowóz uczniów do oddziałów gimnazjalnych w Sułoszowej i z powrotem oraz dowóz do Szkoły Podstawowej w Woli Kalinowskiej i z powrotem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół w Sułoszowej, Woli Kalinowskiej, Olkuszu, Wolbromie i odwóz do miejsca zamieszkania uczniów z terenu Gminy Sułoszowa.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach:

Trasa nr  1,

Sułoszowa III (od przystanku Sułoszowa-Kółko Rolnicze) – Sułoszowa Szkoła; łącznie 12 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45

Odwóz o godzinie 15.20

Trasa nr  2 ,

 1. Wola Kalinowska Kalinów – Wola Kalinowska – Pieskowa Skała – Podzamcze – Wielmoża kolonia Krótka – Wielmoża Szkoła – Wielmoża Kamieniec – Wielmoża kolonia Wesoła – Wielmoża Skrzyżowanie – Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) – Sułoszowa     Szkoła;     łącznie 21 uczniów gimnazjum;     dowóz na godz. 7.45

    Odwóz o godzinie 15.30

 1. Grodzisko-Wola Kalinowska Szkoła; łącznie 2 uczniów dowóz na godz. 7.45

Odwóz o godzinie 14.30

Trasa nr 3, dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 4 uczniów

Wielmoża, ul. Długa (1 uczeń) – Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) – Sułoszowa III (1 uczeń) – Olkusz ul. Kochanowskiego 2

Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców).

Trasa nr 4, dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 8 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz. 12 – 12.30; dowóz uczniów w systemie łączonym.

 1. Sułoszowa I (3 uczniów) – Wolbrom ul. Skalska 22,
 2. Sułoszowa II (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22,
 3. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22
 4. Wielmoża Poręba (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22
 5. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22
 6. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) – Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz. 8.00 – 9.00  oraz odwóz w godz. 12-12.30  – usługa realizowana 2 razy w tygodniu

    Dowóz w godz. 8.00 – 9.00  zgodnie z planem zajęć uczniów.

    Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora).

Odwóz uczniów na wszystkich trasach w godzinach 13 – 16.00 zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych, uszczegółowiony czas odjazdów  po uzgodnieniu z Zamawiającym, Rodzicami lub Opiekunami oraz z Dyrektorami Szkół.

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:

 • 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,
 • 60112000-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: „Dowóz uczniów  z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2018/2019”
 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne trasy.

Zamawiający wymaga, że w przypadku złożenia oferty częściowej obowiązują zestawy tras przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie: 03.09.2018r.

Zakończenie: 30.06.2019r. oraz trasa nr 4 – dodatkowo 2 tygodnie wakacji.

Realizacja w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych i letnich (oprócz trasy nr 4- dodatkowo 2 tygodnie dowozu w wakacje) oraz dni świątecznych. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  
  CENA – 100%
 2. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru – zał. nr 1
 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,
 3. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – zał. 2,
 4. Kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa,
 5. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
 6. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 7. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia
 8. wykaz osób – zał. nr 3
 9. potencjał techniczny – zał. nr 4

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

      

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2018 r. do godziny 900 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 910 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Aneta Kalęba-Krawczyk, tel. 123896028 w. 12.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

                                                                                                

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,
 2. wzór umowy
 3. wykaz osób
 4. potencjał technicznyZamawiający:

………………………………………………………….

(Wójt)

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ