Zaproszenie do składania ofert – Zakup pieca indukcyjnego do kuchni w remizie OSP Sułoszowa III – w ramach funduszu sołeckiego – 2019-10-08

RO.3050.16.2019 Sułoszowa 24.10.2019 r.

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Sułoszowa
Adres zamawiającego: Sułoszowa ul. Krakowska 139
Kod Miejscowość: 32-045 Sułoszowa
NIP Gminy 677-10-37-576
REGON Gminy 351555520
Telefon: 12-3896028
Faks: 12-3896028 w. 29
Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715 , wtorek – piątek 730 – 1530

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.

Zakup pieca indukcyjnego do kuchni w remizie OSP Sułoszowa III
– w ramach funduszu sołeckiego

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do OSP Sułoszowa III, Sułoszowa ul. Olkuska 361, 32-045 Sułoszowa:

-pieca indukcyjnego (konwekcyjno-parowego) 7 kW model: 5xGN1/1 ChefTop Mind.Maps one lub tożsame wraz z wyposażeniem: podstawa pod piec, 5 tac wewnętrznych do pieca, zmiękczacz do wody automatyczny

Dostawa ma obejmować całość zamówienia bez dzielenia na poszczególne asortymenty.

1.1 Rodzaj zamówienia : Dostawa.

1.2 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem, rok produkcji co najmniej 2019.

2. Wymagany termin realizacji umowy: trzy tygodnie od podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

4. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę netto całości przedmiotu zamówienia, cenę brutto całości przedmiotu zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

5. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  • okres związania ofertą conajmniej 30 dni od upływu terminu składania ofert,

  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, powinna być złożona w języku polskim. Oferta składana drogą pocztową ponadto winna być w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
   i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.
   Zakup pieca indukcyjnego do kuchni w remizie OSP Sułoszowa III

  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.

7. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

– formularz propozycji wg załączonego wzoru,

8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .

9. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie zamawiającego, ofertę można złożyć również drogą e-mailową na adres:    

Termin składania ofert: do 31.10.2019. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Sułoszowa). Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi
w dniu 31.10.2019 r. o godzinie 9.10 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 16. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

10. Wymagany termin realizacji umowy: trzy tygodnie od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin realizacji zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie OSP Sułoszowa III, Sułoszowa ul. Olkuska 361, 32-045 Sułoszowa

11.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

12. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Maciejem Okrajni , pod numerem tel. 12 3896028 wew. 16 lub e-mailem: ,

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

załączniki do pobrania:

 1. wzór oferty

 2. wzór umowy

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ