Zaproszenie do składania ofert – wykonanie rozgraniczenie nieruchomości – tj. działki nr 175 z częścią przyległych działek nr 176 i 304 (na odcinku ok. 160 m ) – zgodnie z załącznikiem nr 1. Przedmiotowe działki położone są w obrębie ewidencyjnym Wielmoż

GK.271.4.2021_AC

Sułoszowa, 14.04.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 • Przedmiot zamówienia:

wykonanie rozgraniczenie nieruchomości – tj. działki nr 175 z częścią przyległych działek nr 176 i 304 (na odcinku ok. 160 m ) – zgodnie z załącznikiem nr 1.

                     Przedmiotowe działki położone są w obrębie ewidencyjnym Wielmoża.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 12 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 • Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

 • Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,
  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • powinna być złożona w języku polskim,
  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje
 • Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca
 • Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert: do 30.04.2021r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 14.04.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ