Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości

GK.271.11.2021_AC

Sułoszowa, 12.08.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 

 1. Przedmiot zamówienia: 

ZADANIE I: wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkową nieruchomości położonych w obrębie Sułoszowa I, przy ulicy Wspólnej   
tj. działek nr 1054/1, 1055/1 i 1060  przeznaczonych do nabycia przez Gminę Sułoszowa celem poszerzenia już istniejącej drogi gminnej ul. Wspólna.

ZADANIE II:wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 536/2, obręb Wola Kalinowska, w stanie przed uchwaleniem zmiany i w stanie po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie zmiany planu (dla potrzeb naliczenia tzw. renty planistycznej)

ZADANIE III:wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 788/5, 788/6 i 786/1, obręb Wola Kalinowska, w stanie przed uchwaleniem zmiany i w stanie po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie zmiany planu (dla potrzeb naliczenia tzw. renty planistycznej) – te 3 działki dotyczą tego samego poprzedniego właściciela.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych6 – m-cyod daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny: 

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszącenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:  

    • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia, 
    • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert, 
    • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, 
    • uprawnienia zawodowe w dziedzinie wyceny nieruchomości,
    • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
    • powinna być złożona w języku polskim, 
    • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje 

5.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6.Termin i miejsce składania ofert  

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędupok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: 

Termin składania ofert: do 27.08.2021r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej). 

7.W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z:

Panią Angeliką Chmiest-Ćwikpod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22lub e-mailem: chmiest-cwik@suloszowa.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 12.08.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ