Zaproszenie do składania ofert na wykonanie podziału działek lub ustalenie granic działek przylegających do działki drogowej o nr ewidencyjnym 1918/2

GK.271.15.2021_AC

Sułoszowa, 07.10.2021

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie podziału działek lub ustalenie granic działek przylegających do działki drogowej o nr ewidencyjnym 1918/2 w celu regulacji stanu prawnego ulicy Wspólnej.

 Podziałowi podlegają działki przylegające do działki drogowej (po obu stronach dz. nr 1918/2) – ul. Wspólna, obręb Sułoszowa I, która jest własnością Gminy Sułoszowa. Podział ma na celu poszerzenie ul. Wspólnej z wyjątkiem działki nr 1096/5 z której pas na poszerzenie działki drogowej został wydzielony osobnym opracowaniem geodezyjnym (podział) oraz z wyjątkiem działek nr 1054/1, 1055/1 i 1060.

Ustaleniu będą podlegać działki, których granicę będzie można przesunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego oraz zgodnie z dokumentami pozyskanymi z PODGiK.

Orientacyjna ilość działek do podziału 70 sztuk – załącznik nr 1, działki objęte opracowaniem zaznaczono kolorem czerwonym.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 12 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%:

                                      1. cena jednostkowa za ustalenie granic 1 działki oraz

                                      2.cena jednostkowa za podział 1 działki – w celu wydzielenia niezbędnego pasa gruntu na poszerzenie działki drogowej (nr 1918/2) ul. Wspólna.

2.Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,
  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • powinna być złożona w języku polskim,
  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert: do 25.10.2021r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z

Panią Angeliką Chmiest-Ćwik pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 07.10.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ