Zaproszenie do składania ofert – Dostawa sprzętu strażackiego dla OSP Sułoszowa II w ramach funduszu sołeckiego – 2019-11-25

Sułoszowa, dnia 25.11.2019 r.

RO.271. 5543.35.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa sprzętu strażackiego dla OSP Sułoszowa II w ramach funduszu sołeckiego

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ;

NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715

wtorek – piątek 730 – 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu strażackiego do OSP Sułoszowa II, Sułoszowa ul. Olkuska 139, 32-045 Sułoszowa:

 • 4 szt. latarek kątowych, akumulatorowych NIGHTSTICK lub tożsamych

 • reflektor akumulatorowy, szperacz ATEX Vulcan LED lub tożsamy

 • pilarka spalinowa STIHL MS 231C-BE lub tożsame

 • Zap2 szt. radiotelefonów nasobnych HYTERA PD 565 lub tożsame

 • parawan ochronny strażacki

 • detektor napięcia prądu przemiennego

 • sprzęt pomocniczy: topór strażacki, młot 5 kg, bosak teleskopowy dialektyczny

Do oferty należy załączyć dokumenty określające warunki gwarancji a także wymagane świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:
CPV-44480000-8 – różny sprzęt gaśniczy
CPV-35110000-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,

 1. nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa sprzętu strażackiego dla OSP Sułoszowa II w ramach funduszu sołeckiego

 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 3. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną

 1. Wymagany termin realizacji umowy: 20.12.2019 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),

 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

 3. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 02.12.2019 r. do godziny 1500 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres:

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godzinie 1510
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Maciej Okrajni, tel. 123896028 w. 16.

e-mail:

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, e-mail:

 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Sułoszowa następuje za pomocą adresu e-mail:

 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy;

 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.);

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy;

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 7. przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 8. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 9. dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich.

 10. dane zbierane przez Wójta Gminy Sułoszowa nie będą poddawane profilowaniu.

Zamawiający informuje, że:

 • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

 • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. oświadczenie,

 3. projekt umowy.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ