Zaproszenie do składania ofert

GK.271.5.2021_AC

Sułoszowa, 22.04.2021r.

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

Przedmiot zamówienia:

wykonanie podziału działek o nr 527/1, 527/2, 528 i 529 w celu poszerzenia działki drogowej nr 365, ul. Grodzka, obręb Wielmoża, powiat krakowski.

Działki przedmiotowe 527/1, 527/2, 528 i 529 położone są w miejscowości Zadroże, Gmina Trzyciąż, powiat olkuski – według załącznika numer 1.

Podział należy wykonać z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 10 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

powinna być złożona w języku polskim,

inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert: do 06.05.2021r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z

Panią Angeliką Chmiest-Ćwik pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem: chmiest-cwik@suloszowa.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 22.04.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ