Zaproszenie do składania ofert – 2019-09-12

Sułoszowa, dnia 12.09.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający:
Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:
wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz Gminy Sułoszowa w następującym zakresie:

– wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 103/2 z częścią przyległych działek
nr 99, nr 1906/1, nr 117 (dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1906/1, nr 103/2, nr 116),
nr 103/1 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 99 i nr 103/2) nr 1905/5 (dotyczy punktu
wspólnego z działką nr 103/2 i nr 116) oraz części działki nr 104/5 z częścią przyległych działek
nr 98/3, nr 104/6 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 98/3 i nr 104/5), nr 115/7 (dotyczy
punktu wspólnego z działkami nr 104/5, nr 104/6 , nr 115/6) i nr 115/6) – zgodnie z załączonym
załącznikiem nr 2.
Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.
Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%
Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za wykonanie rozgraniczenia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku Vat oraz wartości brutto.
Zamawiający wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie rozgraniczenia.
2. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
◦ nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
◦ okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,
◦ czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
◦ uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczenia,
◦ zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
◦ powinna być złożona w języku polskim,
◦ inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca
5. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl    
Termin składania ofert: do 24.09.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).
6. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,
pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:    
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ