Zaproszenie do składania ofert – 2019-08-28

Sułoszowa, dnia 28.08.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail  

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz Skarbu Państwa w następującym zakresie:

– wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działek nr 1142/1, nr 1142/2 z częścią przyległej działki nr 1143 oraz z działką nr 1911/1 ( dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1142/1, nr 1143). Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa. 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za wykonanie rozgraniczenia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku Vat oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie rozgraniczenia.

2. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

powinna być złożona w języku polskim,

inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

5. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl    

Termin składania ofert: do 10.09.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

 6. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:    

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ