Zaproszenie do składania ofert – 2019-08-28 – Wymiana kotła gazowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Sułoszowa

Sułoszowa, dnia 25.08.2019 r.

GK.271.WR.13.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Wymiana kotła gazowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Sułoszowa

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ;

NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715

wtorek – piątek 730 – 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • demontaż i utylizację istniejącego uszkodzonego kotła olejowo-gazowego,

 • likwidację i zabezpieczenie instalacji olejowej w sąsiedztwie likwidowanego kotła gazowego,

 • montaż układu spalinowego w istniejącym szachcie kominowym. Jeżeli montaż w istniejącym szachcie nie będzie możliwy lub będzie wymagał przebudowy szachtu kominowego, wykonawca wskaże racjonalny sposób wykonania instalacji spalinowej kotła kondensacyjnego wg osobnej wyceny,

 • dostawę (zakup), wniesienie i montaż kondensacyjnego pieca gazowego o wskazanej charakterystyce oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,

 • dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca,

 • wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco),

 • wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi.


Charakterystyka kotła:

Z uwagi na zmianę charakterystyki cieplnej budynku, wymieniany kocioł powinien posiadać moc cieplną nie mniejszą niż 160kW. Kocioł gazowy kondensacyjny z automatyką umożliwiającą integrację z istniejącym kotłem gazowym.


Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór  materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45331110-0 – Instalowanie kotłów

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Wymiana kotła gazowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w miejscowości Sułoszowa,

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji umowy: 15.11.2019 r.

 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

60 %

Okres gwarancji (G)

40 %

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+G

W przypadkuuzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a)Liczba punktów uzyskanych w „kryterium cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C= ————————– x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

Cbad

gdzie:  C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad – cena całkowita oferty badanej

C1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

G bad

G = ————————–  x 40 pkt

G max

gdzie: G bad– Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

(min. 36 miesięcy, max 60 m-cy)

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Uwaga:

Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zaproszenia.

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże dodatkowego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy na wykonane roboty. Najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy, Zamawiający przyjmie 60 miesięcy jako Gmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Przedłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty”.

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),

 2. Uproszczony kosztorys ofertowy,

 3. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

 4. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.

 5. Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 2).

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 1300
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 06.09.2019 r. o godzinie 1310
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 24.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. oświadczenie,

 3. projekt umowy.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ