Zaproszenie do składania ofert – 2019-08-22

Sułoszowa, 22 sierpnia 2019

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Sułoszowa
Adres zamawiającego: Sułoszowa ul. Krakowska 139
Kod Miejscowość: 32-045 Sułoszowa
NIP Gminy 677-10-37-576
REGON Gminy 351555520
Telefon: 12-3896028
Faks: 12-3896028 w. 29
Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715 , wtorek – piątek 730 – 1530

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.

Dostawa wyposażenia dla magazyny przeciwpowodziowego gminy Sułoszowa

1. Przedmiot zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

– 5 par kaloszy gumowych ( 3 pary w rozmiarze 43, 2 pary w rozmiarze 45)

– 10 łopat stalowych z drewnianym trzonem z rękojeścią i stalową głowicą o szerokości co najmniej 20 cm

– 600 szt worków polipropylenowych z obrębkiem, białe, 50 x 85 cm

Oferty mają obejmować całość dostawy bez dzielenia na poszczególne asortymenty.

2. Wymagany termin realizacji umowy: dwa tygodnie od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszy termin realizacji zadania.

3. Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

4. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę brutto całości zadania. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

5. Cena obejmuje wszystkie koszty zadania.

6. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

– nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

– okres związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert,

– czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, powinna być złożona
w języku polskim. Oferta składana drogą pocztową ponadto winna być w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę
i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. Dostawa wyposażenia dla magazyny przeciwpowodziowego gminy Sułoszowa

– inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.

7. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

– ofertę/ propozycję cenową

8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .

9. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie zamawiającego, ofertę można złożyć

również drogą e-mailową na adres:    

Termin składania ofert: do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 (liczy się data wpływu oferty do

Urzędu Gminy Sułoszowa). Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu

28 sierpnia 2019 r. o godzinie 11.10 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 16. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca

ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji

cenowej.

11. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Maciejem Okrajni, pod numerem tel. 12 3896028 wew. 16 lub e-mailem: ,

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

załączniki do pobrania:

  1. wzór oferty

  2. wzór umowy

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ