Zaproszenie do składania ofert – 2019-07-31

Sułoszowa, dnia 31.07.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

  1. Przedmiot zamówienia:

–  wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych

    w następującym zakresie:

 – wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 657, nr 658, nr 659, nr 660, nr 661, nr 1263,

   nr 1264/1, nr 1264/2, nr 1265, nr 1266, nr 1267/4, nr 1267/5, nr 1267/2, nr 1277, nr 1276,

   nr 1275, nr 1274,  nr 1273, nr 1272, nr 1271, nr 1270, nr 783/2, nr 783/1, nr 782, nr 781, nr 780,

   nr 779, nr 778, nr 777  położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina  Sułoszowa –  polegającego

   na wydzieleniu pasa gruntu z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej zgodnie

   ze wskazaniem Zamawiającego.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych  6 – m-cy  od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

      2.   Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia

z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

            Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

       3.  Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

       4.  Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

–       nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

–       okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

–       czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

–       uprawnienia w zakresie wykonywania podziałów,

–       zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–       powinna być złożona w języku polskim,

–       inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

       5.  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca 

       6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:   

Termin składania ofert: do 12.08.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

       7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22  lub e-mailem:     

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ