Zaproszenie do składania ofert – 2018-08-08

Sułoszowa, dnia 08.08.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

  1. Przedmiot zamówienia: –  wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będącej własnością Gminy Sułoszowa  w następującym zakresie: – wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 184 ( k.m. 2-10)  położonej w obrębie Wielmoża Gmina Sułoszowa –  polegającego na wydzieleniu pasa gruntu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych  6 – m-cy  od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

      2.   Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia

z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

            Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą

cenę.

      3.    Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

      4.    Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

–       nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

–       okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

–       czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

–       uprawnienia w zakresie wykonywania podziałów,

–       zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

–       powinna być złożona w języku polskim,

–       inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

        5.   Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

         6.  Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:  

Termin składania ofert: do 16.08.2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

      7.   W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22  lub e-mailem:    

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ