Zaproszenie do składania ofert – 2018-07-24

Sułoszowa, dnia 24.07.2018 r. 
 
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający: 
Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139 
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
 
Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie: 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych    w następującym  zakresie:
 
 –  wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1352/3 z częścią przyległych 
    działek nr 1355/4, nr 1355/8, nr 1355/9, nr 1338 ,nr 1337/2 oraz z działką nr 1926/1 ( dotyczy 
    punktu wspólnego z działkami nr 1352/3 , nr 1338  nr 1377/2). 
    Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I  Gmina Sułoszowa.
Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych  9 – m-cy  od daty podpisania umowy.
Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100% 
 
Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za wykonanie rozgraniczenia 
z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający 
wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie rozgraniczenia.
2. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować: 
nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia, 
okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert, 
czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, 
uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
powinna być złożona w języku polskim, 
inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje 
 
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca 
 
5. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl ;   
Termin składania ofert: do 01.08.2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej). 
 
6. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół, 
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
 
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ