Zaproszenie do składania ofert – 2018-01-05

Sułoszowa, dnia 05.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail

 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 1. Przedmiot zamówienia:

– wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością Gminy

Sułoszowa w następującym zakresie:

 

– wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 1145/1, nr 1145/2, nr 1145/3 położonych w obrębie

Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

Celem podziału przedmiotowych działek jest wydzielenie działek drogowych – według wskazań

Zamawiającego.

 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 6 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 1. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia

z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą

cenę.

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 2. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  • uprawnienia w zakresie wykonywania podziałów,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • powinna być złożona w języku polskim,

  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 3. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

 4. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:  

Termin składania ofert: do 16.01.2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

 

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:    

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ