Zaproszenie do składania ofert 2016-10-11

Sułoszowa, dnia 11.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139  

32-045 Sułoszowa  

tel./fax.: 123896028 wew. fax 29

e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 1. Przedmiot zamówienia:

–  wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych

  w następującym zakresie:

 

Zadanie I –   wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1826 z częścią przy

ległej  

                   działki nr 1830/2 ( na odcinku około 90 m w terenie zabudowy).  

                   Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa

.

Zadanie II –  wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 860/2  z częścią

                    przyległych działek nr 859/2 i nr 859/4 ( na odcinku około 330 m w terenie

                    zabudowy i poza nim).  

                    Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Zadanie III-  wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działek nr 368 i nr 369 z częścią

         przyległych działek nr 366 i nr 367 ( na odcinku około 260m).

                     Przedmiotowe działki położone są w obrębie Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa.

 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych  6 – m-cy  od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 1. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem cen netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejsze

ceny na poszczególne zadania.

 1. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  • uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczeń,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • powinna być złożona w języku polskim,

  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl    

Termin składania ofert: do 24.10.2016r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22  lub e-mailem:    

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ