Zaproszenie do składania ofert – 12-02-2019 – wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w następującym zakresie: – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 938/9 z częścią przyległej dzi

Sułoszowa, dnia 12.02.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail gmina@suloszowa.pl 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych w następującym zakresie:

– wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 938/9 z częścią przyległej działki

nr 935 oraz z działkami nr 938/7 i nr 938/8 ( dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 938/9

i nr 935)

Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za wykonanie rozgraniczenia

z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający

wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie rozgraniczenia.

 2. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

– nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

– okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

– czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

– uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– powinna być złożona w języku polskim,

– inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 3. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

 4. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: gmina@Sułoszowa.pl    

Termin składania ofert: do 25.02.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem: postol@suloszowa.pl    

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.