Kategoria: Zamówienia publiczne
Drukuj

Ogłoszenie nr 554412-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielmoży: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielmoza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie