ZAKAZ  WYPALANIA  TRAW  !!! SANKCJE  ZA  WYPALANIE  TRAW!!!

                                    ZAKAZ  WYPALANIA  TRAW  !!!

                                    SANKCJE  ZA  WYPALANIE  TRAW!!!

Wiosenne porządki i prace polowe – to wzmożony czas prowadzenia na łąkach, pastwiskach, terenach przydrożnych wypalania traw. Stanowi to poważne zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi. Wypalanie traw prowadzi do: wyjaławiania gleby wysoka temperatura powoduje zamieranie roślinności  od płomieni giną zarówno drobne organizmy takie jak owady, płazy, gady,a także ptaki gniazdujące na danym terenie, jak i większe zwierzęta. Wypalanie traw powoduje  zanieczyszczenia atmosfery w trakcie procesu spalania do atmosfery dostają się substancje szkodliwe dla ludzi i  przyrody. Rozprzestrzeniania się ognia przy wypalaniu traw może zagrażać bezpośrednio człowiekowi, gdy ogień pojawi się w pobliżu miejsc zamieszkania.

            Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220) art. 124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. art. 131 kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe , trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

            Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011, Nr 12, poz. 59) art. 30, pkt 3 w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo , a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego , korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.     

           Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny art. 163 Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. art. 164 kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

          Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy- Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 nr.46, poz.275) art. 82. § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji , § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień ,§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym,  § 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem  podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

            Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. 2004, nr 6, poz. 40 z późn. zm.)Art. 2, ust 1. Użytkownik gruntów zobowiązany jest do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej .Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie minimalnych wymagań utrzymani gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. Nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§ 3 ust. 2) powodować może cofnięcie lub ograniczenie przez właściwe organy tej formy pomocy finansowej.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ