Ogłoszenie przetargowe – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ogłoszenie przetargowe znajduję się w załączniku poniżej:

4243.4. OGLOSZENIE PRZETARGOWE
Akcja szczepienia lisów

komunika inspektora weterynarii
komunika inspektora weterynariiOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego,
przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

                             Część I 
                          Dane zbiorcze 

                           Rozdział 1. 
                           Dane ogólne 

 1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego:
  1) do 182 rad gmin, z tego:
  a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców; 2) do 19 rad powiatów; 3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 2. Wybierano łącznie 3444 radnych, z czego:
  1) 2956 radnych rad gmin, z tego:
  a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) 721 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
  2) 449 radnych rad powiatów;
  3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
 3. Wybrano łącznie 3444 radnych, z czego:
  1) 2956 radnych rad gmin, z tego:
  a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) 721 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
  2) 449 radnych rad powiatów;
  3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

2

 1. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 2220 okręgach wyborczych.
 4. Głosowania nie przeprowadzono w 235 okręgach wyborczych, w których liczba
  zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych
  wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 235 radnych uzyskało
  mandaty bez głosowania.
 5. Głosowanie przeprowadzono w 2743 obwodach głosowania. Rozdział 2. Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
 6. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których
  utworzono 2235 okręgów wyborczych.
 7. Wybierano 2235 radnych spośród 5940 kandydatów zgłoszonych przez 651
  komitetów wyborczych, w tym 580 komitetów wyborczych wyborców
  utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w
  gminie do 20 tys. mieszkańców.
 8. Wybrano 2235 radnych.
 9. Wybory przeprowadzono w 2235 okręgach wyborczych.
 10. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 11. Głosowanie przeprowadzono w 2000 okręgach wyborczych.
 12. Głosowania nie przeprowadzono w 235 okręgach wyborczych, w których zgłoszono
  jedną listę kandydatów. W związku z tym 235 radnych uzyskało mandat bez
  głosowania.
 13. Głosowanie przeprowadzono w 1336 obwodach głosowania.
 14. Uprawnionych do głosowania było 1054745 osób, w tym 59 obywateli Unii
  Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego
  Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 15. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 575494 osobom.
 16. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 575281 osób, to
  jest 54,54% uprawnionych do głosowania.
 17. Głosów ważnych oddano 563148, to jest 97,89% ogólnej liczby głosów oddanych.
 18. Głosów nieważnych oddano 12133, to jest 2,11% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  oddano 2983, to jest 24,59% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 9141, to
  jest 75,34% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
oddano 9, to jest 0,07% ogólnej liczby głosów nieważnych.

                           Rozdział 3. 
      Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 

 1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których
  utworzono 119 okręgów wyborczych.
 2. Wybierano 721 radnych spośród 4061 kandydatów zgłoszonych na 534 listach
  kandydatów przez 109 komitetów wyborczych.
 3. Wybrano 721 radnych.
 4. Wybory przeprowadzono w 119 okręgach wyborczych.
 5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 6. Głosowanie przeprowadzono w 119 okręgach wyborczych.
 7. Głosowanie przeprowadzono w 1304 obwodach głosowania.
 8. Uprawnionych do głosowania było 1463472 osób, w tym 302 obywateli Unii
  Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego
  Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 9. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 756695 osobom.
 10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 756427 osób, to
  jest 51,69% uprawnionych do głosowania.
 11. Głosów ważnych oddano 741588, to jest 98,04% ogólnej liczby głosów oddanych.
 12. Głosów nieważnych oddano 14839, to jest 1,96% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  z różnych list oddano 6801, to jest 45,83% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8038, to
  jest 54,17% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
  rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
  głosów nieważnych. Rozdział 4. Wybory do rad powiatów
 13. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów
  wyborczych.
 14. Wybierano 449 radnych spośród 2926 kandydatów zgłoszonych na 449 listach
  kandydatów przez 59 komitetów wyborczych.
 15. Wybrano 449 radnych.

4

 1. Wybory przeprowadzono w 95 okręgach wyborczych.
 2. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 95 okręgach wyborczych.
 4. Głosowanie przeprowadzono w 2162 obwodach głosowania.
 5. Uprawnionych do głosowania było 1897812 osób.
 6. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 1007054 osobom.
 7. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1006777 osób, to
  jest 53,05% uprawnionych do głosowania.
 8. Głosów ważnych oddano 970221, to jest 96,37% ogólnej liczby głosów oddanych.
 9. Głosów nieważnych oddano 36556, to jest 3,63% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  z różnych list oddano 18146, to jest 49,64% ogólnej liczby głosów
  nieważnych,
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 18410,
  to jest 50,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
  rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
  głosów nieważnych. Rozdział 5. Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 10. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego
  utworzono 6 okręgów wyborczych.
 11. Wybierano 39 radnych spośród 374 kandydatów zgłoszonych na 50 listach
  kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.
 12. Wybrano 39 radnych.
 13. Wybory przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
 14. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
 15. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
 16. Głosowanie przeprowadzono w 2743 obwodach głosowania.
 17. Uprawnionych do głosowania było 2624828 osób.
 18. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 1381003 osobom.
 19. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380423 osób, to
  jest 52,59% uprawnionych do głosowania.
 20. Głosów ważnych oddano 1324746, to jest 95,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
 21. Głosów nieważnych oddano 55677, to jest 4,03% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:

5
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
z różnych list oddano 15168, to jest 27,24% ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40509,
to jest 72,76% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych.

                             Część II 
                    Szczegółowe wyniki wyborów 

                             Dział I 
         Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 


                          Rozdział 123. 
                 Wybory do Rady Gminy Sułoszowa 

                            Oddział 1. 
                           Dane ogólne 

 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych
  okręgów wyborczych.
 2. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.
 4. Uprawnionych do głosowania było 4515.
 5. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 2456 osobom.
 6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2453 osób, to jest
  54,33% uprawnionych do głosowania.
 7. Głosów ważnych oddano 2390, to jest 97,43% ogólnej liczby głosów oddanych.
 8. Głosów nieważnych oddano 63, to jest 2,57% ogólnej liczby głosów oddanych, z
  tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  oddano 13, to jest 20,63% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 50, to
  jest 79,37% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
  oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych. Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

6

 1. Okręg wyborczy nr 1: 1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono;
  3) uprawnionych do głosowania było 313;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 183 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 183; 6) głosów ważnych oddano 181;
  7) radnym został wybrany: ― PASEK Tomasz Wojciech, z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.
 2. Okręg wyborczy nr 2:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 332;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 162 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 162; 6) głosów ważnych oddano 156; 7) radnym został wybrany: ― PASTERNAK Marcin, z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.
 3. Okręg wyborczy nr 3:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 320;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 194 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 194; 6) głosów ważnych oddano 192; 7) radnym został wybrany: ― SYGUŁA Roman Marian, z listy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 4. Okręg wyborczy nr 4:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono;

7
3) uprawnionych do głosowania było 314;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 158 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156;

 6) głosów ważnych oddano 153; 

 7) radnym został wybrany: 

    ― ZABIELSKI Adam Julian, 
    z listy nr 1      KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 1. Okręg wyborczy nr 5:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 320;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 198 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198; 6) głosów ważnych oddano 191; 7) radnym został wybrany: ― OKRAJNI Maciej, z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.
 2. Okręg wyborczy nr 6:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 299;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 149 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 150; 6) głosów ważnych oddano 142; 7) radnym został wybrany: ― GORAJ Adam, z listy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 3. Okręg wyborczy nr 7:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 269;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 167 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 167;

8
6) głosów ważnych oddano 165;

 7) radnym został wybrany: 

    ― BIEŃ Zbigniew Paweł, 
    z listy nr 1      KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 1. Okręg wyborczy nr 8:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 274;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 156 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 156; 6) głosów ważnych oddano 155; 7) radnym został wybrany: ― POSTÓŁ Bogdan Lucjan, z listy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 2. Okręg wyborczy nr 9:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 267;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 166 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 166; 6) głosów ważnych oddano 159; 7) radnym został wybrany: ― GÓRKA Marcin Stanisław, z listy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 3. Okręg wyborczy nr 10:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono;
  3) uprawnionych do głosowania było 232;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 145 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 145; 6) głosów ważnych oddano 139; 7) radnym został wybrany: ― GRZEBINOGA Maciej, z listy nr 13 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE.
 4. Okręg wyborczy nr 11:

9
1) wybory odbyły się;

 2) głosowanie przeprowadzono; 

 3) uprawnionych do głosowania było 266; 
 4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu 
    korespondencyjnym wydano 130 osobom; 
 5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 128; 

 6) głosów ważnych oddano 127; 

 7) radnym został wybrany: 

    ― KISZKA Wojciech, 
    z listy nr 1      KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 1. Okręg wyborczy nr 12:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 330;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 169 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 169; 6) głosów ważnych oddano 164; 7) radnym został wybrany: ― TOKAJ Gabriel Szymon, z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.
 2. Okręg wyborczy nr 13:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 300;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 140 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 140; 6) głosów ważnych oddano 140;
  7) radnym został wybrany: ― LIPA Robert, z listy nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
 3. Okręg wyborczy nr 14:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 374;

10
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 186 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 186;

 6) głosów ważnych oddano 175; 

 7) radnym został wybrany: 

    ― GĄDEK Mateusz Wojciech, 
    z listy nr 3      KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA 
    HOŁOWNI. 

 1. Okręg wyborczy nr 15:
  1) wybory odbyły się; 2) głosowanie przeprowadzono; 3) uprawnionych do głosowania było 305;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 153 osobom;
  5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 153; 6) głosów ważnych oddano 151; 7) radnym został wybrany: ― BĄK Adam Jan, z listy nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI. Dział III Wybory do rad powiatów Rozdział 6. Wybory do Rady Powiatu w Krakowie Oddział 1. Dane ogólne </code></pre></li>Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 8 okręgów wyborczych, w
  których łącznie wybierano 29 radnych. Wybory przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych. Głosowanie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 223293. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 121443 osobom. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 121421 osób, to
  jest 54,38% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 117168, to jest 96,50% ogólnej liczby głosów oddanych.

11

 1. Głosów nieważnych oddano 4253, to jest 3,50% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  oddano 1601, to jest 37,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2652, to
  jest 62,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,
  3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
  rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
  głosów nieważnych.
 2. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły
  następujące listy:
  1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
  2) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA
  HOŁOWNI;
  3) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA;
  4) lista nr 11 KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE. Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
 3. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty:
  1) wybory odbyły się;
  2) głosowanie przeprowadzono;
  3) uprawnionych do głosowania było 25395;
  4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 12864 osobom;
  5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12861;
  6) głosów ważnych oddano 12447;
  7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
  liczby mandatów:
  a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
  radnymi z tej listy zostali wybrani: ― PYLA Agnieszka Barbara, ― KRUPA Krzysztof; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― PYLA Zofia; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 4. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

12
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 25870;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 14258 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 14257;
6) głosów ważnych oddano 13676;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― KUŁAJ Wanda, ― STOKŁOSA Grzegorz Andrzej; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― RYSAK Józef Marek; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― NĘDZA Grzegorz Piotr; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 23709;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 13137 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13132;
6) głosów ważnych oddano 12670;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― TOCHOWICZ Michał Włodzimierz; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: </code></pre></li> 13
― PAWEŁKO Karol Marcin;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 29058;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 16512 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16508;
6) głosów ważnych oddano 15966;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― PIEKARA Marek, ― KOWALIK Grzegorz Piotr; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― PASTERNAK Janusz Mariusz; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― KULESA Katarzyna Sylwia; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 25205;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 12847 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 12845;
6) głosów ważnych oddano 12388;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― PAŁKA Wojciech Łukasz, ― ŚLUSARCZYK Adam Jan; b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: </code></pre></li> 14
― POGAN Wojciech Andrzej;
8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 38608;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 22308 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 22307;
6) głosów ważnych oddano 21626;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― GORAJ Piotr; b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: ― BOSAK Wojciech, ― STADNIK Katarzyna Agata; c) lista nr 11 ― KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: ― RAŹNY Jarosław Piotr, ― ZIELIŃSKI Mariusz Józef; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 4 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 33695;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 16360 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 16355;
6) głosów ważnych oddano 15837;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― WRZOSZCZYK Arkadiusz Marek, ― GĘBALA Krzysztof Stanisław; </code></pre></li> 15
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA
HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― SZWED Bartłomiej Paweł; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― KRUPA Łukasz Paweł; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 3 mandaty:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 21753;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 13157 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 13156;
6) głosów ważnych oddano 12558;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― MAZIEJ-NIEWCZAS Romana Lucyna; b) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej; c) lista nr 11 ― KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― WÓJCIK Alicja Barbara; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Dział IV Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego Oddział 1. Dane ogólne </code></pre></li>Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w
których łącznie wybierano 39 radnych. Wybory przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 2624828. 16 Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 1381003 osobom. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1380423 osób, to
jest 52,59% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 1324746, to jest 95,97% ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 55677, to jest 4,03% ogólnej liczby głosów oddanych,
z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 15168, to jest 27,24% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 40509,
to jest 72,76% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której
rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby
głosów nieważnych. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły
następujące listy:
1) lista nr 1 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
2) lista nr 2 KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI
SAMORZĄDOWCY;
3) lista nr 3 KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA
HOŁOWNI;
4) lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA. Oddział 2. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 336895;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 178725 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 178671;
6) głosów ważnych oddano 170589;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― GIBAS Iwona Józefa, ― DRÓŻDŻ Mirosław Antoni; </code></pre></li> 17
b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA
HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― GĄDEK Lidia Stanisława; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: ― ŻAK-BIESIK Sylwia, ― ARKIT Tadeusz Andrzej; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 360127;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 195415 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 195318;
6) głosów ważnych oddano 187804;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― SMÓŁKA Łukasz Jakub, ― PĘK Bogdan Marek, ― ĆWIK Piotr Krzysztof; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radną z tej listy została wybrana: ― SZOSTAK Małgorzata Diana; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali wybrani: ― MAŁODOBRY Grzegorz Franciszek, ― KRACIK Stanisław; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 8 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 578919;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 300073 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 299870; 18
6) głosów ważnych oddano 294815;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― DUDA Jan Tadeusz, ― NOWAK Barbara Ewa; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― BADURSKI Dariusz Jan; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 5 mandatów; radnymi z tej listy zostali wybrani: ― FILIPIAK Szczęsny Maciej, ― LIPIEC Grzegorz Cezary, ― TOCKA Patrycja Bożena, ― BARCZYK Kazimierz, ― FEDOROWICZ Jerzy Maciej; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 489592;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 252250 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 252183;
6) głosów ważnych oddano 238750;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― STUGLIK Rafał, ― KAWA Danuta, ― WIERZBA Marek, ― KOZŁOWSKI Witold Rafał, ― PICZURA Jan; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― MOTYKA Miłosz Maksymilian; </code></pre></li> 19
c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― KOŹBIAŁ Maciej Józef; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 444285;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 228429 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 228339;
6) głosów ważnych oddano 217558;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów:
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― PAGACZ Ryszard, ― GAWRON Józef Wojciech, ― MALEC-LECH Marta Magdalena, ― DZIURDZIA Piotr Marek, ― SKRUCH Wojciech; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― SORYS Stanisław Andrzej; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― NOWAK Krzysztof Czesław; </code></pre>8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 6 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) uprawnionych do głosowania było 415010;
4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
korespondencyjnym wydano 226111 osobom;
5) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 226042;
6) głosów ważnych oddano 215230;
7) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące
liczby mandatów: 20
a) lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani: ― BIEDROŃ Grzegorz Janusz, ― WÓJTOWICZ Jadwiga Teresa, ― DUDA Jan Wiesław, ― PŁATEK Tomasz Stanisław; b) lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― PASOŃ Stanisław Wojciech; c) lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany: ― SŁOWIK Michał Andrzej; 8) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. Komisarz Wyborczy w Krakowie I /-/ Dagmara Anna Daniec-Cisło
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie I podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 479
  kandydatów zgłoszonych przez 412 komitetów wyborczych, w tym w 32 gminach i
  miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
 2. Uprawnionych do głosowania było 2620603 osób, w tym 361 obywateli Unii
  Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego
  Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 1379865 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1379201
  wyborców, to jest 52,63% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 1361064, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 18137, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych,
  z tego głosów nieważnych z powodu:
  1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
  albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata
  oddano 5046, to jest 27,82% ogólnej liczby głosów nieważnych;
  2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo
  niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano
  12007, to jest 66,20% ogólnej liczby głosów nieważnych;
  3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata
  oddano 1084, to jest 5,98% ogólnej liczby głosów nieważnych.
  Rozdział 2.
  Wyniki wyborów
 7. Wybierano łącznie 182 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
  1) 149 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
  2) 33 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.
 8. Wybrano łącznie 125 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
  1) 108 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;
  2) 17 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys.
  mieszkańców.
 9. Nie wybrano 57 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących
  powodów:
  1) w 57 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub
  prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów,
  z czego:
  a) w 41 gminach do 20 tys. mieszkańców,
  b) w 16 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
 10. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z
  art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie
  przeprowadzone ponowne głosowanie:
  1) Gmina Andrychów – powiat wadowicki;
  2) Gmina Biskupice – powiat wielicki;
  3) Gmina Bobowa – powiat gorlicki;
  4) Miasto Bochnia – powiat bocheński;
  5) Gmina Borzęcin – powiat brzeski;
  6) Gmina Charsznica – powiat miechowski;
  7) Miasto i Gmina Czarny Dunajec – powiat nowotarski;
  8) Gmina Czchów – powiat brzeski;
  9) Gmina Dąbrowa Tarnowska – powiat dąbrowski;
  10) Gmina Gdów – powiat wielicki;
  11) Gmina Gromnik – powiat tarnowski;
  12) Gmina Jabłonka – powiat nowotarski;
  13) Gmina Jerzmanowice-Przeginia – powiat krakowski;
  14) Gmina Kalwaria Zebrzydowska – powiat wadowicki;
  15) Gmina Kęty – powiat oświęcimski;
  16) Gmina Kozłów – powiat miechowski;
  17) Miasto Kraków;
  18) Gmina Krościenko nad Dunajcem – powiat nowotarski;
  19) Gmina Krynica-Zdrój – powiat nowosądecki;
  20) Gmina Krzeszowice – powiat krakowski;
  21) Gmina Książ Wielki – powiat miechowski;
  22) Gmina Libiąż – powiat chrzanowski;
  23) Gmina Lipinki – powiat gorlicki;
  24) Gmina Liszki – powiat krakowski;
  25) Gmina Kocmyrzów-Luborzyca – powiat krakowski;
  26) Gmina Maków Podhalański – powiat suski;
  27) Gmina Mszana Dolna – powiat limanowski;
  28) Gmina Myślenice – powiat myślenicki;
  29) Gmina Niepołomice – powiat wielicki;
  30) Miasto Nowy Targ – powiat nowotarski;
  31) Gmina Ochotnica Dolna – powiat nowotarski;
  32) Gmina Olesno – powiat dąbrowski;
  33) Gmina Olkusz – powiat olkuski;
  34) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – powiat nowosądecki;
  35) Gmina Przeciszów – powiat oświęcimski;
  36) Gmina Raba Wyżna – powiat nowotarski;
  37) Gmina Rabka-Zdrój – powiat nowotarski;
  38) Gmina Radziemice – powiat proszowicki;
  39) Gmina Skała – powiat krakowski;
  40) Gmina Skawina – powiat krakowski;
  41) Gmina Słaboszów – powiat miechowski;
  42) Gmina Słomniki – powiat krakowski;
  43) Gmina Spytkowice – powiat nowotarski;
  44) Gmina Spytkowice – powiat wadowicki;
  45) Miasto i Gmina Szczawnica – powiat nowotarski;
  46) Gmina Szczucin – powiat dąbrowski;
  47) Gmina Szczurowa – powiat brzeski;
  48) Gmina Świątniki Górne – powiat krakowski;
  49) Miasto Tarnów;
  50) Gmina Trzyciąż – powiat olkuski;
  51) Gmina Wieliczka – powiat wielicki;
  52) Gmina Wietrzychowice – powiat tarnowski;
  53) Gmina Wojnicz – powiat tarnowski;
  54) Miasto Zakopane – powiat tatrzański;
  55) Gmina Zator – powiat oświęcimski;
  56) Gmina Zawoja – powiat suski;
  57) Gmina Żabno – powiat tarnowski.
  Część II
  Szczegółowe wyniki wyborów
  Rozdział 147.
  Wybory Wójta Gminy Sułoszowa
 11. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat GORAJCZYK Stanisław
  Piotr zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  uzyskał wymaganą liczbę głosów.
 12. Uprawnionych do głosowania było 4515.
 13. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu
  korespondencyjnym wydano 2457 osobom.
 14. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2456 wyborców, co
  stanowi 54,40% uprawnionych do głosowania.
 15. Wybrany kandydat uzyskał 2031 głosów ważnych.
  Komisarz Wyborczy
  w Krakowie I
  /-/ Dagmara Anna Daniec-CisłoZaproszenie na widowisko rozrywkowe “Aleja Gwiazd”

Zaproszenie na widowisko rozrywkowe "Aleja Gwiazd"
xr:d:DAF_3XheQRg:104,j:3726025552048994490,t:24032507Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne 25 kwietnia 2024 rokZapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie scalenia i nadanie nowego numeru ewidencyjnego działki nr 372 z działkami sąsiednimi, obręb Wielmoża – GK.271.1.6.2024_AC

 Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania scalenia:

działki nr 372 z działkami sąsiednimi, obręb Wielmoża – zgodnie z załącznikami graficznymi.

Załączniki:

271.1.6.2024_AC – załącznik nr 1

271.1.6.2024_AC scalenie działek ul. graniczna Wielmoża
Zapytanie ofertowe dla geodetów – wykonanie ustalenia i podziału dz. 1060, 2329/3, obręb Sułoszowa I oraz podziału i ustalenia dz. 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 238/2, 237/2 obręb Wielmoża – GK.271.1.5.2024_AC

Gmina Sułoszowa zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie wykonania podziału i ustalenia przebiegu granic :

działek nr 1060, 2329/3 obręb Sułoszowa I oraz działek nr 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 238/2, 237/2 obręb Wielmoża – zgodnie z załącznikami graficznymi.

Załączniki:

271.1.5.2024_AC – załącznik nr 1

271.1.5.2024_AC – załącznik nr 2

271.1.5.2024_AC – załącznik nr 3

271.1.5.2024_AC – załącznik nr 4

271.1.5.2024_AC ustalenie + podział dz. 2329-3, 1060 Sułoszowa I i 71,74,237-1 i inne Wielmoża
Informacja o dyżurach telefonicznych ekspertów ZUS w kwietniu 2024 r.

Informacja o dyżurach telefonicznych ekspertów ZUS w kwietniu 2024 r.Sprzątanie Sołectwa Sułoszowa I

Sprzątanie Sołectwa Sułoszowa I 13 kwietnia godzina 9:00