Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Załącznik  do Zarządzenia Nr 87/2023

  Wójta Gminy Sułoszowa z dnia  11 grudnia 2023 r.

WÓJT    GMINY   SUŁOSZOWA

OGŁASZA  NABÓR    NA   WOLNE    STANOWISKO

 URZĘDNICZE              

Podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- 1 etat

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Urzędzie Gminy Sułoszowa w Referacie Gospodarki Gminnej, Planowania, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa                                                                                                                          

Wymagania niezbędne.

Dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)   jest obywatelem polskim,

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wykształcenie oraz doświadczenie:

1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rolnictwo, ekonomia, ochrona środowiska, administracja).

2.  Co najmniej 1 rok stażu pracy w strukturach administracji publicznej – samorządowej lub rządowej (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

 Wymagania dodatkowe  podlegające ocenie.

 1.   Znajomość przepisów:

–  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

–  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

–  ustawy o ochronie przyrody,

–  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

–  ustawy o samorządzie gminnym,

–  ustawy o finansach publicznych,

–  instrukcja kancelaryjna, znajomość struktur organizacyjnych administracji publicznej,

 •  Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

3.  Prawo jazdy kat. B.

4.  Komunikatywność, gotowość do wyjazdów w teren.

5.  Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 1.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do gminy.
 2.  Współpraca ze służbami weterynaryjnymi, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Izbą Rolniczą;
 3.  Udział w pracach komisji do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą i innymi klęskami żywiołowymi oraz prowadzenie spraw w tym zakresie.
 4.  Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych i kontrola tych upraw.
 5.  Kontrola przestrzegania zakazu upraw maku i konopi włóknistych.
 6.  Udostępnianie danych z zakresu rolnictwa.
 7.  Prowadzenie kontroli w zakresie upraw.
 8.  Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów, w tym przygotowywanie projektów decyzji.
 9.   Rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i przygotowywanie projektów decyzji stanowiących sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew.
 10. Ustalanie wymiaru i naliczanie opłat za wodę i ścieki oraz prowadzenie dokumentacji
  w tym zakresie
 11. Pełna obsługa ewidencji sprzedaży wody i odbioru ścieków w zakresie należności, zaległości i nadpłat.
 12. Prowadzenie kartotek bieżących dotyczących wymiaru i naliczania opłat za wodę
   i kanalizację.
 13. Windykacja należności za wodę i ścieki.
 14. Opracowywanie projektów uchwał w zakresie prowadzonych spraw, wykonywanie uchwał.
 15. Opracowywanie programów ochrony środowiska.
 16. Sporządzenie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 17.  Wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością rzeczową stanowiska pracy oraz poleceń Wójta lub bezpośredniego przełożonego.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1.   W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 istnieje podjazd dla niepełnosprawnych oraz winda.
 2.   Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godz. tygodniowo – siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna, obsługa interesantów, praca w terenie.
 3.    Praca wymaga wyjazdów w teren oraz współpracy z innymi komórkami urzędu, innymi instytucjami.
 4.   Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.
 5.   Wysokie zdolności komunikacyjne.
 6.   Planowany okres zatrudnienia – marzec 2024 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Urzędzie Gminy w Sułoszowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

  Wymagane dokumenty:

 1.   List motywacyjny (podpisany).
 2.  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (podpisane)
 3.   Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4.   Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5.   Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6.   Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 7.   Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe *(w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 8.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw publicznych.*
 9.   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych).
 11. Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

 * druki do pobrania na stronie.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 15.00  na adres:  Urząd Gminy Sułoszowa, Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sułoszowa – Podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem tel. 12 3896028 wewn.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 11.12.2023 r.  

Zarządzenie – pobierz

Załącznik do zarządzenia – pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – pobierz

Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu – pobierz

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Gmina Sułoszowa – pobierz

Kwestionariusz osobowy dot. zatrudnienia – pobierz