Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2023

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 11 grudnia 2023 r.

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych – 1 etat

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Urzędzie Gminy Sułoszowa w Referacie Gospodarki Gminnej, Planowania, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sułoszowa  ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Wymagania niezbędne.

Dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a. jest obywatelem polskim,

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wykształcenie oraz doświadczenie:

Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 1 rok doświadczenia w strukturach administracji publicznej samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

Znajomość przepisów prawa:

– ustawy  Prawo zamówień publicznych,  

– ustawy prawo budowlane,

– ustawy o finansach publicznych,

–  ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o drogach publicznych,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, zdolności logicznego i analitycznego myślenia.
 • Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres.
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).
 • Prawo jazdy kat B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Obsługa platformy zakupowej dla wykonawców Urzędu Gminy Sułoszowa
 3. Prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne w zależności od wartości i trybu udzielenia zamówienia.
 4. Prowadzenie rejestru postępowań oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji.
 5. Opracowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz przygotowanie umowy
  o zamówienie publiczne.
 6. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia.
 7. Przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publicznego wraz
  z wyborem wykonawcy.
 8. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych.
 9. Monitorowanie przebiegu zamówienia publicznego.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych.
 11. Udział w pracach komisji przetargowej.
 12. Udzielanie merytorycznej pomocy innym pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych.
 13. Opracowywanie i aktualizacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych dla Gminy Sułoszowa.
 14.  Przygotowywanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie inwestycji oraz prowadzanie dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych.
 15.  Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych.
 16.  Ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok.
 17. Przekazanie wykonawcom terenu budowy (remontu/ przebudowy/budowy).
 18. Współpraca z inspektorami nadzoru.
 19.  Przygotowywanie projektów umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków
  i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego.
 20. Przygotowani  dokumentacji dla oferentów.
 21. Prowadzenie spraw odbioru robót  i przeglądów gwarancyjnych.
 22. Wykonywanie innych czynności zgodnie z właściwością rzeczową stanowiska prac oraz poleceń Wójta lub bezpośredniego przełożonego

Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych i winda.
 2. Praca w wymiarze 1  etatu, 40 godz. tygodniowo – siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.
 3. Praca wymaga  wyjazdów w teren oraz kontaktów współpracy z innymi komórkami urzędu i instytucjami w związku z realizacją zadań.
 4. Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.
 5. Wysokie zdolności komunikacyjne.
 6. Planowany okres zatrudnienia – styczeń 2024 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu listopadzie 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Gminy Sułoszowa, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

     Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany).
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (własnoręcznie podpisane)
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe * (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.*
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 11. Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

* druki do pobrania na stronie.

Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r.  do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sułoszowa – Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem
tel. 12 3896028 wewn.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 11.12.2023 r.

Zarządzenie – pobierz

Załącznik do zarządzenia – pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – pobierz

Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu – pobierz

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Gmina Sułoszowa – pobierz

Kwestionariusz osobowy dot. zatrudnienia – pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ