Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2023

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 12 grudnia 2023 r.

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informatyk – 3/4 etatu

w Urzędzie Gminy Sułoszowa w Referacie Organizacyjnym na stanowisko: Informatyka
w  wymiarze ¾ etatu

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sułoszowa  ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

Wymagania niezbędne.

Dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a. jest obywatelem polskim,

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wykształcenie oraz doświadczenie:

 1.  wyższe wykształcenie w zakresie informatyki oraz 1 rok doświadczenia w strukturach administracji publicznej  samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku

albo

2. wykształcenie  średnie  oraz co najmniej 3 lata stażu pracy w strukturach administracji publicznej  samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

 1.  Umiejętności praktyczne w zakresie administrowaniem sieciami.
 2.  Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji oraz umiejętności praktyczne w instalacji i konfiguracji stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.
 3.  Znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 4.  Znajomość przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 5.  Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, zdolności logicznego i analitycznego myślenia.
 6.  Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, odporność na stres.
 7.  Prawo jazdy kat B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 1.   Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów informatycznych urzędu w zakresie sieci informatycznej oraz serwis sieci komputerowej.
 2.   Administrowanie serwerami fizycznymi i wirtualnymi.
 3.   Administrowanie stronami internetowymi urzędu oraz organizacją pracy
  w użytkowanych systemach.
 4.  Obsługa transmisji video online obrad Rady Gminy Sułoszowa.
 5.  Administrowanie sprzętem komputerowym, serwis sprzętu oraz planowanie i analiza zapotrzebowania na infrastrukturę informatyczną.
 6.   Nadzór nad serwerownią komputerową.
 7.    Administrowanie pocztą elektroniczną, domenami, DNS.
 8.   Administrowanie stroną internetową urzędu w tym publikowanie treści.
 9.     Nadawanie uprawnień dla użytkowników do systemów informatycznych, zakładanie
   i konfiguracja kont e-mail.
 10.   Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych
 11.  Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów, baz danych oraz stacji roboczych, konfiguracja sprzętu w zakresie sporządzania kopii zapasowych oraz archiwizacja danych.
 12.   Administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów w tym integracja
  z e-PUAP, e-Doręczeniami.
 13.   Administrowanie systemami w tym m.in.: e-PUAP, Bestia, Płatnik, eTW, eZamówienia.
 14.  Pełnienie funkcji Administratora Sieci Informatycznych.
 15.  Reagowanie i przekazywanie zgłoszeń do bazy CERT.
 16.  Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz aktualizowanie dokumentacji technicznej systemów (konfiguracja systemów i sieci, hasła) a także przechowywanie dokumentów dotyczących sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
 17.    Nadzór nad pracami związanymi z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.    
 18.  Nadzór nad umowami zawieranymi z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez urząd a także udział w realizacji projektów poprawiających cyfryzację i cyberbezpieczeństwo urzędu.
 19.  Realizacja  i wdrażanie przyjętej polityki bezpieczeństwa w tym prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji.
 20.  Realizacja zadań wynikających w ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 21.  Koordynacja i odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów  oraz nad sprawnością techniczną wszelkich urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.
 22. Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi programów, sprzętu komputerowego oraz przegląd i konserwacja sprzętu, usuwanie drobnych usterek.
 23.  Inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego lub Wójta Gminy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1.  W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 istnieje  podjazd dla osób niepełnosprawnych i winda.

2.  Praca w wymiarze ¾ etatu, 30 godz. tygodniowo – siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

3.  Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu i instytucjami.

4.  Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

5.  Wysokie zdolności komunikacyjne.

6.  Planowany okres zatrudnienia – styczeń 2024 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sułoszowa, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany).
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (własnoręcznie podpisane)
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe *
  (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
   z pełni praw publicznych.*
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych).
 11. Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

* druki do pobrania na stronie.

 Termin i miejsce składania dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.  do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sułoszowa – Informatyk”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej suloszowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem tel. 12 3896028 wewn.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 12.12.2023 r.

Zarządzenie – pobierz

Załącznik do zarządzenia – pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – pobierz

Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu – pobierz

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Gmina Sułoszowa – pobierz

Kwestionariusz osobowy dot. zatrudnienia – pobierz