Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

    ZARZĄDZENIE Nr 13/2023
    Wójta Gminy Sułoszowa
    z dnia 28 marca 2023 r.

    w sprawie: ogłoszenia  konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1  w Sułoszowej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.

    Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2023 poz.40), art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1428) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym  przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U z 2021 r.po.1449) zarządzam, co  następuje:

    § 1

    Ogłaszam konkursy na stanowiska Dyrektorów:

    1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  w Sułoszowej ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa.
    2. Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa.

    § 2

    Treść ogłoszenia o konkursach stanowi  Załącznik  do niniejszego zarządzenia.

    § 3

    Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się :
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sułoszowa;
    2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa;
    3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139;
    4. na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa;
    5. na  stronie internetowej  Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej;
    6. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

    § 4

    Konkurs przeprowadzą komisje powołane przez Wójta Gminy Sułoszowa odrębnym zarządzeniem.

    § 5

    Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

    § 6

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

    Data publikacji: | Data modyfikacji:

    Nawigacja wpisu

    Wykorzystujemy pliki cookies.
    Polityka prywatności
    O ciasteczkach
    ZGADZAM SIĘ