Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.

  ZARZĄDZENIE Nr 13/2023
  Wójta Gminy Sułoszowa
  z dnia 28 marca 2023 r.

  w sprawie: ogłoszenia  konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1  w Sułoszowej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.

  Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2023 poz.40), art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1428) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym  przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U z 2021 r.po.1449) zarządzam, co  następuje:

  § 1

  Ogłaszam konkursy na stanowiska Dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II  w Sułoszowej ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa.
  2. Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa.

  § 2

  Treść ogłoszenia o konkursach stanowi  Załącznik  do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się :
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sułoszowa;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa;
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139;
  4. na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa;
  5. na  stronie internetowej  Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej;
  6. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  § 4

  Konkurs przeprowadzą komisje powołane przez Wójta Gminy Sułoszowa odrębnym zarządzeniem.

  § 5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Data publikacji: | Data modyfikacji:

  Nawigacja wpisu

  Wykorzystujemy pliki cookies.
  Polityka prywatności
  O ciasteczkach
  ZGADZAM SIĘ