Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Sułoszowa, 15.10.2020 r.

 Z A W I A D O M I E N I E

 Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 Proponuję następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”
 7. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2021.
 8. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia ceny 1q żyta do podatku na 2021 rok.
 11. Uchwała w sprawie podatku leśnego.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża podjętego Uchwałą nr XXXI/210/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 listopada 2007 r.
 16. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ