Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII/277/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sułoszowa na własność w formie kupna działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1054/1 o pow. 0,0030ha, nr 1056/1 o pow. 0,0210 ha i nr 1060 o pow. 0,0160 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1054/1 o pow. 0.0090 ha, dz. nr 1055/1 o pow. 0.0210 ha, dz. nr 1060 o pow. 0.0160 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa I przy ul. Wspólnej.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę/zbycie części nieruchomości nr 1145/10 na terenie obrębu Sułoszowa I.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 9. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sułoszowa I.
 10. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wielmoża dla obszarów znajdujących się w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
 11. Uchwala w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sułoszowa III.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2021.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 15. Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 16. Omówienie przygotowań do nowego roku szkolnego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ