Sesja Rady Gminy Sułoszowa Nr L/2023

Sułoszowa, 03.02.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16.12.2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.12.2022 r.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy rady na 2023 r.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Sułoszowa.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa do odszkodowania za działkę w Woli Kalinowskiej.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu o pow. 5 m2 zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części powierzchni działki nr 336/5 położonej przy ul. Krakowskiej 135.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Gminy Sułoszowa na rzecz stowarzyszenia „Otulina Podkrakowska”.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2022.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/22 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 14. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Skała dotacji celowej na realizację projektu E – administracja i otwarte zasoby – „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa”.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.
 18. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2023.
 19. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2022.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Link do transmisji live sesji zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Sułoszowa w dniu sesji.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ