Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 31.01.2019

Sułoszowa, 16.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 5. Uchwała w sprawie zakupu działki nr 1203/1 i 1203/3, położonych w Sułoszowej I w ramach prawa  pierwokupu.
 6. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 1470 w Sułoszowej III.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu krakowskiego.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Policji.
 9. Zmiany budżetowe.
 10. Sprawozdanie z uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułoszowa.
 11. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Sułoszowej III, wnoszącej o dofinansowanie budowy mostu.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Przewodniczącym Gminy Sułoszowa.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2015 w sprawie powołania pocztu sztandarowego.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Wielmoża przy ul. Doliny Zachwytu.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Słomniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2019 oraz 2020.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj