Sesja Rady Gminy Sułoszowa 29-11-2019

Sułoszowa, 14.11.2019 r.

Z AW I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.
Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

7. Uchwała w sprawie: ustalenia ceny 1 q żyta do podatku rolnego na 2020 r.

8. Uchwała w sprawie podatku leśnego na 2020 r.

9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków.

10. Uchwała w sprawie przekazania samochodu specjalnego dla OSP Wola Kalinowska.

11. Uchwała w sprawie przekazania samochodu specjalnego dla OSP Sułoszowa II.

12. Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla OSP Sułoszowa II.

13. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji programu „MALUCH”.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj