Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 28-12-2018-

                   Sułoszowa, 13.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwala w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 5. Uchwała w sprawie opinii geodety Województwa Małopolskiego Pana Macieja Jezioro działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczących przeznaczenia gruntów klasy III na cele nierolnicze
 6. Uchwała budżetowa.
 7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Uchwała w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023
 9. Uchwała w sprawie; uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Program dożywiania Posiłek w szkole i w domu.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa I.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa II.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Sułoszowa III.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wielmoża.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wola Kalinowska.
 15. Uchwala w sprawie rozpisania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia limitu kilometrów na wyjazdy służbowe na terenie gminy dla Wójta Gminy Sułoszowa.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ