Sesja Rady Gminy Sułoszowa 25-10-2019

Sułoszowa, 10.10.2019 r.

Z AW I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Wielmoża.

6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Wola Kalinowska.

7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Kultury w Sułoszowej.

8. Uchwała w sprawie określenia zadań oraz limitu środków planowanych do zlecenia organizacjom pozarządowym.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż formie bezprzetargowej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 884/9 o pow. 0,0246 ha, nr 884/11 o pow. 0,0011 ha, nr 1258/35 o pow. 0,0110 ha, nr 1258/40 o pow. 0,0001 ja położonych w obrębie Sułoszowa II stanowiących własność Gminy Sułoszowa.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1, 371/2 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej oraz dla części działki nr 2/6 9AM 3-11) w Wielmoży.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sułoszowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

12. Odpowiedzi na interpelacje.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ