Sesja Rady Gminy Sułoszowa – 09-06-2017 –

Sułoszowa, 24.05.2017 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Sułoszowa.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych dzieci.

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny od osób fizycznych nieruchomości pod budowę „Drogi południowej”.

 7. Uchwała w sprawie zamiany działek w związku z planowaną budową „Drogi południowej”.

 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2016.

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

 10. Przedstawienie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej.

 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy za 2016r.

 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2016 rok.

 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/204/2013 z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa.

 14. Zmiany budżetowe.

 15. Przejęcie rezolucji w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

 16. Odpowiedzi na interpelacje.

 17. Wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ