Sesja Rady Gminy 2017-02-14

Sułoszowa, 30.01.2017 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Krakowskiemu.

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sułoszowa na 2017 rok.

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 8. Uchwała w sprawie zamiany działek z Parafią rzymsko-katolicką w Sułoszowej.

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do SPR Programu 10.1.2 Wychowanie przedszkolne na zadanie pn. „Uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Sułoszowej”.

 10. Dyskusja nad projektem sieci szkół po wprowadzeniu reformy edukacji uchwała intencyjna.

 11. Rozpatrzenie uwag i wniosków do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Parku i otuliny oraz przyjęcie uchwały Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Parku i otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Sułoszowa.

 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2016”.

 13. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na utylizację azbestu.

 14. Uchwała w sprawie przekazanie w drodze darowizny na rzecz powiatu krakowskiego działek będących własnością gminy Sułoszowa a zajętych pod drogi powiatowe

 15. Uchwała w sprawie najmu lokalu (pokój nr 2 ) w budynku Urzędu Gminy na okres 10 lat.

 16. Uchwała – Zmiany budżetowe.

 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.

 18. Odpowiedzi na interpelacje.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zakończenie.

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ