Sesja Rady Gminy 06-12-2016

Sułoszowa, 22.11.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej (sala obrad).

Proponuję następujący porządek obrad:

 
 1. Otwarcie Sesji RG.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy  cen i stawek opłat dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sułoszowa na 2017 rok.

 5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 6. Uchwala w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego i leśnego

 7. Uchwala w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sułoszowa.

 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 10 maja 2016r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1515 z późn. zm.) dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa

 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: “Nowoczesna i skuteczna e-administracja” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 11. Odpowiedzi  na interpelacje .

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie.