„Przywrócenie zabudowy turystyczno – wypoczynkowej na wzgórzu Parnas”

Sułoszowa, dn. 24.06.2011r.

UG-7624/5/M/10

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227/ w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr. 98 z 2000r, poz. 1071 po zasięgnięciuopinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.„Przywrócenie zabudowy turystyczno – wypoczynkowej na wzgórzu Parnas” na działce nr ewid. 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stosownie do wszczętego w dniu 27.12.2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Joanny Mirskiej współwłaściciela firmy AT Architekci Joanna Mirska & Tomasz Gurgul z siedzibą przy ul. Salwatorskiej 25/8, 30-117 Kraków reprezentującej (pełnomocnictwo z dnia 19.07.2010) Pana Janusza Długopolskiego.

W oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (OO.4240.59.2011.AK z dnia 30.05.2011 r.) ustalam zakres raportu:

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy:

 1. Przedstawić dokładny opis przedsięwzięcia wraz z towarzysząca infrastrukturą, uwzględnić dojazd do przedsięwzięcia od drogi publicznej.

 2. Przedstawić szczegółowo opis przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby wykazać zgodność jego realizacji z obowiązującą uchwałą. ( w tym przede wszystkim do realizacji na tym terenie urządzeń turystyki, kultury i sztuki, z przedstawieniem, co w przedmiotowym przedsięwzięciu pełni odpowiednią rolę, realizacji obiektów kubaturowych)

 3. Przedstawić informacje ( oparte o dane literaturowe lub wyniki inwentaryzacji wraz z podaniem zastosowanej metodyki jej przeprowadzenia) o występowaniu na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510), gatunków objętych ochroną prawną w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 220, poz. 2237), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków roślin objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1764), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. z Nr 168, poz. 1765). Z uwagi na fakt, iż w Parku Narodowym ochronie podlega całość przyrody przedmiotowe informacje winny dotyczyć również gatunków zwierząt łownych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. Nr 45, poz. 433) .

 4. Należy przedstawić ocenę wpływu przedsięwzięcia na ww. gatunki i siedliska przyrodnicze o których mowa w pkt 3 oraz siedliska gatunków stanowiące dla nich miejsca bytowania, żerowania i rozrodu występujące w miejscu inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania. W ramach oceny należy również przedstawić analizę i wpływ przedmiotowej inwestycji na możliwość migracji zwierząt, roślin, funkcjonowanie korytarzy ekologicznych w rejonie wzgórza Parnas mającego wpływ na integralność obszaru Natura 2000, parku narodowego lub ich powiązanie z innymi obszarami. Przedmiotowa analiza winna dotyczyć również planowanych do budowy sieci komunikacyjnej oraz jej połączeń z istniejącą siecią drogową. Należy również przeanalizować wpływ presji antropogenicznej na przyrodę parku narodowego i obszaru Natura 2000 po utworzeniu ośrodka zwłaszcza w kontekście wielkości ruchu turystycznego, niekontrolowanego ruchu turystycznego w odniesieniu do pojemności turystycznej obszarów chronionych.

 5. Ocenę, o której mowa powyżej, należy przeprowadzić wraz z analizą kumulowania się oddziaływań. Do oddziaływań skumulowanych należy zaliczyć istniejące zagospodarowanie inwestycyjne, oraz planowane będące w budowie inwestycje zlokalizowane w zasięgu funkcjonowania korytarzy ekologicznych przebiegających w rejonie wzgórza Parnas. Ocenę należy przeprowadzić w oparciu o bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystania zasobów środowiska, emisji.

 6. Należy przedstawić przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz Parku Narodowego oraz integralność tych obszarów

 7. Należy przedstawić analizę wariantową i opisać analizowane warianty 
  z uwzględnieniem wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz 
  z uzasadnieniem ich wyboru.

 8. Należy określić przewidywane oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia awarii.

 9. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
  na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

 10. Przedstawić opis możliwych konfliktów społecznych. Należy wyszczególnić w raporcie przeprowadzone terminy dokonanych konsultacji społecznych, odnieść się 
  do zgłoszonych uwag i przedstawić zaproponowane rozwiązania powstałych konfliktów.

 11. Przedłożyć schemat zagospodarowania terenu w formacie umożliwiającym rozróżnienie poszczególnych elementów infrastruktury.

Uzasadnienie

W dniu 21.12.2010 r. Pani Joanna Mirska reprezentująca Pana Janusza Długopolskiego przedłożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przywrócenie zabudowy turystyczno – wypoczynkowej na wzgórzu Parnas” na działce nr ewid. 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 50 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organ wydający decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sułoszowa pismem znak: UG-7624/5/M/10 z dn. 27.12.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinie sanitarną z dnia 13.01.2011 r. (data wpływu 19.01.2011 r.) znak NZ-PZ-420-8/11 uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.05.2011 r. znak OO.4240.59.2011.AK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ośrodka turystyczno – rekreacyjnego. Ośrodek jest przeznaczony do obsługi gości hotelowych, kuracjuszy, okolicznych mieszkańców oraz turystów zwiedzających okoliczne tereny (m.in.. Zamek w Piaskowej Skale, Ojcowski Park Narodowy). Ośrodek turystyczno – rekreacyjny będzie przeznaczony do obsługi maksymalnie do 100 osób jednorazowo (99 miejsc noclegowych). Całkowita powierzchnia terenu pod inwestycję (budynki, drogi, parkingi, tereny zielone) to 29.279 m2 – około 3 ha, przy całkowitej powierzchni działki 98.874 m2 – około 10 ha.

Ośrodek będzie ogrzewany przy wykorzystaniu gazu ziemnego. Wyposażony będzie 
w 4 kotłownie gazowe o mocy od 350 (3 szt.) do 450 (1 szt.) kW – kotły gazowy kondensacyjne. Będzie to podstawowe źródło energii cieplnej, które będzie wspomagane przez pompy ciepła i kolektory słoneczne.

W celu ochrony powietrza atmosferycznego przed niekorzystną emisją inwestor oprócz kotłowni gazowej służącej do ogrzewania planowanych pomieszczeń i wody użytkowej ma zamiar wyposażyć ośrodek w pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Pompy ciepła oraz kolektory słoneczne wykorzystują naturalne źródła energii. Urządzenia te są przyjazne środowisku, ekologiczne, bardzo nowoczesne i oszczędne. Instalacje te będą miały za zadanie zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej oraz zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja ośrodek turystyczno – rekreacyjny nie stanowi zagrożenia dla ochrony powietrza.

Lokalizacja działki inwestycyjnej graniczy z terenami Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy posiada status obszaru Natura 2000 o nazwie – Dolina Prądnika 
i kodzie obszaru – PLH 120004. Obszar ten zajmuje powierzchnię 2.180,2 ha i należy do regionu biogeograficznego kontynentalnego. Należy też do obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu Wspólnotowym (OZW) – dane wg. standardowego formularza danych Natura 2000.

Pod budowę ośrodka hotelowego zamierza wykorzystać tylko 30% działki inwestycyjnej

(około 3 ha). Pozostałe 7 ha zamierza zagospodarować terenami zielonymi (roślinność rodzima – Ojcowski Park Narodowy), tak aby pozostawić wolny teren od zabudowy oraz umożliwić bytowanie i żerowanie zwierząt żyjących w Ojcowskim Parku Narodowym. W ten sposób zostanie utrzymany korytarz ekologiczny, pozwalający na swobodne bytowanie 
i żerowanie fauny i flory Ojcowskiego Parku Narodowego.

Na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz kierując się uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem tego przedsięwzięcia do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko uznano, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

 2. a/a

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ