Praca w Obwodowych Komisjach Wyborczych – Wybory Parlamentarne – 15.10.2023 r.

Kto może zostać kandydatem do składu komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na terenie województwa.

Kto nie może zostać kandydatem do składu komisji?

Kandydatem do składu komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. komisarz wyborczy;
 3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  1. małżonkiem,
  2. wstępnym,
  3. zstępnym,
  4. rodzeństwem,
  5. małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  6. osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

 1. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Zgłoszenie przez komitety wyborcze

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydatów do komisji zgłaszają zarejestrowane komitety wyborcze najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do 15 września br. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do komisji należy zatem zwrócić się do komitetów wyborczych.

W przypadku gdy komitety zgłoszą niewystarczającą liczbę kandydatów do komisji uzupełnienia składów komisji dokonuje komisarz wyborczy spośród wyborców. Ewentualnego zgłoszenia swojej kandydatury można dokonać bezpośrednio do komisarza wyborczego lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Sułoszowa .

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy zamieszczone będą na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego.

Kiedy zgłosić kandydaturę?

Termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 września 2023 r.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują Urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Gminy Sułoszowa, w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, pokój nr 15.

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia spośród kandydatów, którzy dokonali indywidualnego zgłoszenia.

 

Zgłoszenie indywidualne kandydatów

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, Komisarz Wyborczy dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród zgłoszeń dokonanych indywidualnie przez kandydatów.

Jak zgłosić kandydaturę?

Ewentualnego zgłoszenia swojej kandydatury można dokonać bezpośrednio do komisarza wyborczego lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Sułoszowa.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie w formie pisemnej, na wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzu papierowym. Wzór formularza zgłoszeniowego zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa.

UWAGA! Zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania ich składu.

Gdzie zgłosić kandydaturę?

Wyborcy mogą indywidualnie zgłaszać swoje kandydatury w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, pokój nr 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–15.30

Kiedy zgłosić kandydaturę?

Termin składania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r.

Diety

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 1. Przewodniczący komisji – 800 zł,
 2. Zastępca Przewodniczącego – 700 zł,
 3. Członek komisji – 600 zł.

Załączniki:

 1. Wzór formularzu zgłoszenia kandydatów do OKW przez komitety wyborcze
 2. Wzór zgłoszenia indywidualnego