Powszechny Spis Rolny 1.09.-30.11.2020

 

PSR2020 grafika mid

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 

 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

 

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,

 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,

 • osobowości prawnej,

 • typu własności użytków rolnych,

 • produkcji ekologicznej,

 • rodzaju użytkowanych gruntów,

 • powierzchni zasiewów według upraw,

 • powierzchni nawadnianej,

 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,

 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,

 • rodzaju budynków gospodarskich,

 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

 

0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,

 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,

 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,

 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,

 • 0,5 ha – dla chmielu,

 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,

 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,

 • 0,1 ha – dla tytoniu,

 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,

 • 20 sztuk– dla świń ogółem,

 • 5 sztuk – dla loch,

 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,

 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,

 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,

 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,

 • 20 pni – dla pszczół.

 •  

  Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

   

  W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

   

  Bezpieczeństwo danych

   

  Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

   

  Organizacja prac spisowych w gminach

   

  W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

   

  W dniu 15 czerwca br. urzędy gmin (miast) w całej Polsce rozpoczęły nabór na rachmistrzów terenowych do PSR 2020, który będzie trwał do 8 lipca 2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

   

  Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich,

  • zamieszkałych w danej gminy,

  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,

  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,

  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

  Wszyscy kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Szkolenia te odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br., a kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu będą posługiwać się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Ukończenie szkolenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu testowego (poprawna odpowiedź na co najmniej 60 proc. pytań) będzie warunkiem koniecznym do wpisania na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego, spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

   

  Kontakt:

   

  Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

   

  ul. Kazimierza Wyki 3

  31-223 Kraków

  e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

  Spiszmy się, jak na rolników przystało!

   

  Załączniki:

  Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Sułoszowa o powołaniu Gminnego Biura Spisowego