Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2

  INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
  ZagrożenieRyzyko    wystąpienia    przekroczenia     poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia30.11.2023 r. godz. 9.30
  Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.30 dnia 30.11.2023 r. do godz. 24.00 dnia  30.11.2023 r.
  PrzyczynyWarunki          meteorologiczne           utrudniające rozprzestrzenianie  się  zanieczyszczeń  w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
  Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 30.11.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 30.11.2023 r.   Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10   Prognozowane na dzień 30.11.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat krakowski.   Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10   Ludność  zamieszkująca   obszar,  na  którym   w  dniu   30.11.2023   r.   istnieje  ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 298 100.
  INFORMACJE O ZAGROŻENIU
        Wrażliwe grupy ludności•  osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  sercowo- naczyniowych   (zwłaszcza   niewydolność   serca,   choroba wieńcowa), •  osoby   cierpiące   z   powodu   przewlekłych   chorób   układu oddechowego  (np.  astma,  przewlekła  obturacyjna  choroba płuc), •  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, •  osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
      Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby   cierpiące   z   powodu   chorób   serca   mogą   odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby   cierpiące   z   powodu   przewlekłych   chorób   układu oddechowego      mogą       odczuwać      przejściowe       nasilenie dolegliwości,  w  tym  kaszel,  dyskomfort  w  klatce  piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 Podobne  objawy  mogą  wystąpić  również  u  osób  zdrowych. W okresach  wysokich  stężeń  pyłu  zawieszonego  w  powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
                                      Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: –  rozważ  ograniczenie  intensywnego  wysiłku  fizycznego  na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, – ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: – ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, – nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, –  osoby  z  astmą  mogą  częściej  odczuwać  objawy  (duszność, kaszel,  świsty)  i  potrzebować  swoich  leków  częściej  niż normalnie, – ogranicz wietrzenie pomieszczeń, –  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W  przypadku  nasilenia  objawów  chorobowych  zalecana  jest konsultacja z lekarzem.   Zaleca się również: –  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, –  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia  na  wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  w  tym  pyłu zawieszonego, – bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
                Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·     Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·    Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych. ·    *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast •  Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania   odpadów   i   przestrzegania   wymagań   uchwały antysmogowej.
  INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania30.11.2023 r. godz. 9.30
    Podstawa prawna•   Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) •   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)
    Źródła danych•   Państwowy   Monitoring   Środowiska   –   dane   z   systemu monitoringu    jakości     powietrza   Głównego     Inspektoratu Ochrony Środowiska •   Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
  OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
  Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ