postanowienie o nałożeniu raportu oddziaływania na środowisko przy przebudowie drogi powiatowej nr 1145K w Sułoszowej II

Sułoszowa, dn. 10.07.2012r.

UG.6220.2.05.2012

Postanowienie

 Na podstawie art. 63 ust. 1, 4, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227/ w związku z art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr. 98 z 2000r, poz. 1071 z późn. zm/ po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

postanawiam

  1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1145K w miejscowości Sułoszowa II, Gmina Sułoszowa”.

  2. określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (OO.4240.182.2012.EK z dnia 36.06.2012 r.).

Raport powinien zawierać i spełniać wszystkie wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W szczególności raport winien zawierać:

 

  • informacje dotyczące przewidywanej ilości powstających ścieków opadowych i roztopowych przy przyjęciu miarodajnego deszczu uwzględniającego charakter odbiorników, wielkości i rodzaju zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych, wynikających z charakteru planowanej inwestycji,

  • sposobu odwodnienia terenu inwestycji, który gwarantowałby zebranie i oczyszczenie wszystkich ścieków wraz z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych. Należy także dokonać oceny funkcjonowania planowanego systemu odwodnienia, gwarantującego odprowadzenie wód opadowych z terenów przyległych,

  • propozycje zastosowania optymalnych rozwiązań zabezpieczających tereny sąsiednie przed podtopieniami,

  • w raporcie należy zwrócić uwagę na przewidywane natężenie ruchu samochodów po drodze, ochronę istniejącej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej,

  • należy przedstawić analizę ewentualnych konfliktów społecznych.

Uzasadnienie

W dniu 23.04.2012 r. na wniosek Pana Józefa Matli zam. ul. Podedworze 8/26, 30-686 Kraków (pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Krakowie przy ul. Włościańskej 4) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K w miejscowości Sułoszowa II, Gmina Sułoszowa.

Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem podprogowym (Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE l 1985.175.40 ze zm.)), a zatem zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-58 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Organ wydający decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sułoszowa pismem znak: UG.6220.2.05.2012 z dn. 25.04.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydając opinie sanitarną z dnia 10.05.2012 r. (data wpływu 17.05.2012 r.) znak NZ-PZ-420-76/12, ZL/2012/04/1466 uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 26.06.2012 r. (wpływ 28.06.2012 r.) znak OO.4240.1.182.2012.EK stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1154K łączącej się z drogą wojewódzką nr 773 w Sułoszowej II na długości około 1 km (938 m) i szerokości od 3,50 m do 5,5 0 m. Całość inwestycji obejmuje działki nr 971, 972, 973/1, 973/2, 1263, 1264, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1144/1, 1144/2, 1145/5 w miejscowości Sułoszowa II w Gminie Sułoszowa, powiat krakowski. Droga powiatowa nr 1154K przebiega od drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Sułoszowej II do m. Przeginia. Droga powiatowa w obecnym stanie od drogi wojewódzkiej do miejsca przy budynku nr 152 posiada jezdnię asfaltową. Od budynku nr 152 do końca zabudowań (budynek gospodarczy na działce 973/1) droga jest utwardzona tłuczniem, natomiast za zabudowaniami droga posiada nawierzchnię ziemną. Poza zabudowaniami przebiega pomiędzy polami ornymi.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się jezdnię o szerokości 3,5 m z mijanką po prawej stronie drogi o długości 25 m. Pozostały odcinek drogi powiatowej objęty wnioskiem projektuje się 
o szerokości 5,5 m.

Na początkowym odcinku ok. 250 m w celu odprowadzenia wody deszczowej projektuje się kanalizację deszczową, która będzie włączona do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 500 mm zlokalizowanej na działce nr 1263. Woda deszczowa zostanie zebrana poprzez korytka drogowe do studzienek ściekowych i dalej odprowadzana do kanalizacji. Ilość wód deszczowych odprowadzana do projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 131 dm³/s. Po prawej stronie drogi projektuje korytko się na długości ok. 102 m z wyłączeniem mijanki oraz rów przydrożny trawiasty na odcinku ok. 19 m. Pozostały odcinek drogi około 770 m odwadniany będzie zasadniczo poprzez lewostronny rów przydrożny trawiasty o długości ok. 620 m. Z prawej strony drogi występuje rów przydrożny trawiasty na odcinku ok. 20 m przed projektowanym przepustem.

Pomiędzy projektowaną jezdnią a rowem projektuje się pobocze ziemne o szerokości 0,5 m.
Na odcinkach drogi bez rowu również projektuje się pobocze ziemne. W drodze zostały zaprojektowane dwa przepusty drogowe, betonowe o średnicy Ø 600 mm. Wody opadowe z przepustów kierowane są do istniejącej naturalnej zlewni. Obszar zlewni tworzą łąki i pastwiska.

Powierzchnia zajmowana pod projektowanie wyniesie ok. 8300 m².

Droga powiatowa wyznacza granicę pomiędzy otuliną Ojcowskiego Parku Narodowego, 
a otuliną Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Odległość inwestycji do obszaru Natura 2000 wynosi ok. 2,6 km.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

  2. a/a

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ