POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a i z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Krakowie I
postanawia, co następuje:


§ 1. Dokonuje się podziału województwa małopolskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich
granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach
określa załącznik do postanowienia.


§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Małopolskiego oraz Radzie
Powiatu Bocheńskiego, Radzie Powiatu Brzeskiego, Radzie Powiatu Chrzanowskiego, Radzie
Powiatu Dąbrowskiego, Radzie Powiatu Gorlickiego, Radzie Powiatu w Krakowie, Radzie
Powiatu Limanowskiego, Radzie Powiatu Miechowskiego, Radzie Powiatu Myślenickiego,
Radzie Powiatu Nowosądeckiego, Radzie Powiatu Nowotarskiego, Radzie Powiatu w Olkuszu,
Radzie Powiatu w Oświęcimiu, Radzie Powiatu Proszowickiego, Radzie Powiatu Suskiego,
Radzie Powiatu Tarnowskiego, Radzie Powiatu Tatrzańskiego, Radzie Powiatu
w Wadowicach, Radzie Powiatu Wielickiego, Radzie Miasta Krakowa, Radzie Miasta Nowego
Sącza, Radzie Miejskiej w Tarnowie, Wojewodzie Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji
Wyborczej.


§ 4. Na postanowienie Sejmikowi Województwa Małopolskiego oraz Radzie Powiatu
Bocheńskiego, Radzie Powiatu Brzeskiego, Radzie Powiatu Chrzanowskiego, Radzie Powiatu
Dąbrowskiego, Radzie Powiatu Gorlickiego, Radzie Powiatu w Krakowie, Radzie Powiatu
Limanowskiego, Radzie Powiatu Miechowskiego, Radzie Powiatu Myślenickiego, Radzie
Powiatu Nowosądeckiego, Radzie Powiatu Nowotarskiego, Radzie Powiatu w Olkuszu, Radzie
Powiatu w Oświęcimiu, Radzie Powiatu Proszowickiego, Radzie Powiatu Suskiego, Radzie
Powiatu Tarnowskiego, Radzie Powiatu Tatrzańskiego, Radzie Powiatu w Wadowicach,
Radzie Powiatu Wielickiego, Radzie Miasta Krakowa, Radzie Miasta Nowego Sącza, Radzie
Miejskiej w Tarnowie, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo
wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania
postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Komisarza Wyborczego w Krakowie I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ
terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu
w Krakowie I.


§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie i w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze województwa małopolskiego.
Komisarz Wyborczy w Krakowie I


Dagmara Daniec-Cisło

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ