Pierwszy przetarg pisemny ograniczony dla rolników z gminy Sułoszowa, na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sułoszowa.

Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony dla rolników z gminy Sułoszowa, na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sułoszowa.

 • Przedmiot przetargu:

1. Obręb: Wielmoża, działka ewidencyjna nr: 89 (ark. 3-12)  o powierzchni 0,4800 ha ,w tym:

Grunty rolne – RIVa, zapisane w KW KR2P/00008975/3.

 • Sposób zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sułoszowa obejmującym obręb ewidencyjny Wielmoża, zatwierdzonym Uchwałą XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 06 października 2009. (ogłoszoną w Dz. Urz. Wojewody Małopolskiego Nr 653 z dnia 23 października 2009.) działka nr 89 (ark. 3-12) została oznaczona jako:
– Tereny dróg i ulic publicznych (symbol KDD)
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol MN1)

 • Termin zagospodarowania – IV kwartał 2020 r.
 • Okres dzierżawy: 3 lat

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami
i ograniczeniami.

 • Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2 kwintali żyta (średnia cena skupu żyta ogłaszana przez GUS).

 • Czynsz roczny będzie wnoszony do 30 listopada każdego roku trwania dzierżawy.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

 • Informacja o wadium – organizator przetargu nie wymaga od uczestników przetargu wniesienia wadium
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa do dnia 13 października 2020 roku do godziny 9:00, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wielmoży, oznaczonej nr działki 89 (ark (3-12) następujących dokumentów:
 • Pisemnego oświadczenia o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Sułoszowa (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Sułoszowa).
 • Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

.

 • Kryterium oceny ofert: najwyższa oferowana cena czynszu dzierżawnego.
 • Wójt Gminy Sułoszowa ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, pokój nr 22 lub telefonicznie 12 3896028 wew.22

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sułoszowa

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa
  Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.
 • Wójt Gminy Sułoszowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu związanym z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, numeracją porządkową i gospodarką mieniem gminnym na podstawie art. 6 punkt c RODO
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organa publiczne, instytucje i jednostki, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie szczegółowych przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
 • Okres przechowywania danych osobowych określony jest w Instrukcji Kancelaryjnej oraz przepisami określonymi w ustawie
  z dnia 14 lipca 1983r. (Dz.U. z. 2018r. z późn. zm.) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do załatwienia sprawy przez urząd.
 • Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie są poddawane profilowaniu.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ