Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III

Sułoszowa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III

Numer ogłoszenia: 6223 – 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zobacz wyniki

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 
12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych 
z realizacją projektu, zgodnie z Prawem Budowlanym i Kodeksem Cywilnym, nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III. Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie wszystkich branż: sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 Prawa Budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie również prowadzenie i kontrola rozliczeń pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących robót: a. Długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 11283 mb, w tym: długość kanalizacji grawitacyjnej fi200 PVC 
SN8 = 5 978 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi160 PVC SN8 = 2 877,5 mb, b. Długość kanalizacji tłocznej PE SDR 13,6 PN10 L= 2 427,5 mb, w tym: fi75 = 712 mb, fi110 = 788 mb fi125 = 927,5 mb. 
c. Przepompownie ścieków z polimerobetonu szt. 4 w tym; fi1200 – szt. 1, fi1500 – szt. 3. d. Zasilanie przepompowni – elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia. e. Studnie pełniące funkcję retencyjną z polimerobetonu 2000 – szt. 4. f. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. g. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego). h. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty. Należy zastosować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł, słownie: czery tysiące zł. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy w KBS Oddział w Sułoszowej nr konta 13 85910007 0270 0000 0013 0008 z dopiskiem Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III, przetarg nr 271.21.2011 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). sposób przekazania: złożenie w sekretariacie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oOcena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oWymaga się aby Wykonawca wykazał wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. co najmniej 1 usługi (nadzorowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz przepompowniami sieciowymi – min dwie przepompownie sieciowe) o wartości co najmniej 3 mln. zł, wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Dokumentów potwierdzających, że usługi, o których mowa wyżej, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 5), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. odysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (Osoba na stanowisko inspektora nadzoru 
  w specjalności kanalizacyjnej będzie pełniła funkcję koordynatora) b) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności w branży elektrycznej c) osobą na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 4), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oOpłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
   i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
   i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
   z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
    a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy robót budowlanych takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; odmienne warunki gruntowo-wodne od przedstawionych w PFU, istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; Zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa I 80; SIWZ można również odebrać w pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80; 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców miejscowości Sułoszowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach którego jest realizowane niniejsze zadanie został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ