Otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego – Prowadzenie Klubu Seniora +

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56 /2018

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 6 listopada 2018r.

OGŁOSZENIE

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sułoszowa

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, do uczestnictwa i składania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.

Prowadzenie Klubu Seniora +

I. Warunki realizacji zadań:

 1. W ramach realizacji powierzane będą zadania polegające na naborze uczestników zajęć w liczbie 30 osób oraz prowadzenie działalności Klubu Seniora + poprzez zagospodarowanie czasu wolnego osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

 2. Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

 3. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.

 4. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.

 5. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Sułoszowa.

 6. Zadanie realizowane będzie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019r. przy czym rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu, Sułoszowa ul. Krakowska 8, które jest przystosowane do prowadzenia Klubu Senir +, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego ,, SENIOR+,, na lata 2015-2020. Zleceniobiorca będzie również zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ww. Programu.

II. Warunek udziału w konkursie:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U.z 2016r., poz.1300)

 2. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej gminy Sułoszowa , na zakładce aktualności wraz z ogłoszeniem konkursu.

 3. Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

 • termin i miejsce realizacji zadania,

 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 • informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania od innych podmiotów i instytucji,

 • oferta winna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeżeli pytanie nie dotyczy zgłaszanego zadania, czy wnioskodawcy należy jasno określić ( np. wpisać ” nie dotyczy”),

 • formularz oferty należy wypełnić w sposób czytelny np. komputerowo, na maszynie lub ręcznie drukowanymi literami.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul.Krakowska 139, pokój nr 25, najpóźniej do dnia 27 listopada 2018r. (wtorek) w zamkniętej kopercie opatrzone pieczęcią oferenta z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na zadanie :”Prowadzenie Klubu Seniora +”.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Informacja o wyborze oraz ocenie ofert.

 1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 31 listopada 2018r.( środa).

 2. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych, tj. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji, uzupełnienia informacji zawartych w ofercie.

 3. W przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków.

 4. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Sułoszowa, pod względem:

 • formalnym – poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników,

 • merytorycznym- wg. następujących wskaźników:

l.p.

Nazwa wskaźnika

punktacja

1.

Ocena możliwości realizacji danego zadania ( zasoby kadrowe, rzeczowe, świadczenia wolontariuszy i społeczna praca członków)

0-5 pkt.

2.

Ocena przedstwionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział środków pochodzacych z innych źródeł.

0-5 pkt.

3.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób realizujących zadanie.

0-5 pkt.

4.

Dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji.

0-5 pkt.

razem

Maksymalna liczba punktów

20 pkt.

 1. Ocena ofert jest dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznawanych przez wszystkich członków Komisji Konkursowej w poszczególnych kategoriach.

 2. Dla uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie co najmniej 11 punktów.

 3. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy Sułoszowa, który dokona ostatecznego wyboru oferty.

 4. Wyniki konkursu ogłasza się przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, publikację na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 5. Decyzja Wójta Gminy Sułoszowa jest ostateczna.

 6. Wójt Gminy Sułoszowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Na jaki rodzaj wydatków może być wykorzystana udzielona dotacja:

1.Uzyskana dotacja nie może być wykorzystana na ( koszty niekwalifikowane):

 • zakup gruntów,

 • zakup lub budowę budynków,

 • działalność gospodarczą,

 • pokrycie kosztów utrzymania biura ( np. telefonów, materiałów biurowych), z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,

 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

 • działalność polityczną,

 • zakup środków trwałych powyżej 3500zł

 • opłata za nocleg, wyżywienie, artykuły spożywcze.

2.Dotacja może być wykorzystana na zakup usług i dóbr integralnie związanych z

realizacją zadania, np.:

 • opłata za transport, parking,

 • opłata przewodnika,

 • zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

 • zakup usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych,

 • zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, na basen itp.

 • koszty ubezpieczenia.

 1. Przed podpisaniem umowy, podmiot, który wygrał konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru wraz z dokumentami określającymi sposób reprezentacji podmiotu oraz zakres działalności.

 2. Wszystkie w/w dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione, w przypadku dokumentów składanych w kserokopii każda ze stron załacznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia.

 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem wymienionym w części II pkt. 1 niniejszego ogłoszenia o konkursie. Umowa określa zasady przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia.

 1. Informacja o realizacji podobnych zadań.

Dotychczas nie realizowano w Gminie Sułoszowa zadań związanych z prowadzeniem Klubu Seniora

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ